ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 9

Випуск 9, Сторінки: 3-23
ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ У ПЛАЗМОНІЦІ. 1.ТЕОРІЯ МІ ТА КВАЗІСТАТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ
І. Болеста, А. Демчук, О. Кушнір, І. Колич
Наведено частину огляду обчислюваних методів, які активно використовують у задачах плазмоніки. Описано спосіб урахування за допомогою моделі Друде під час обчислень роз-мірного ефекту, який впливає на діелектричну проникність металів за надмалих розмірів. Для металевих частинок, близьких за формою до сферичних та взаємодією між якими можна знехтувати, запропоновано використовувати теорію Мі. З метою демонстрації можливостей таких розрахунків відображено спосіб визначення розподілу за розмірами металевих частинок у золях за їхніми оптичними спектрами. Для частинок металів, розміри яких є меншими від довжини хвилі світла, оптичні спектри можна розраховувати з використанням квазістатичного наближення. Це наближення не обмежується лише сферичною формою, однак найбільш застосовними є наведені формули для частинок еліптичної форми. Залежно від форми частинок змінюються оптичні спектри. З’ясовано, як з вигляду оптичних спектрів можна оцінити параметри форми частинок металів. Виконано порівняння результатів розрахунків з даними, отриманими атомно-силовою мікроскопією.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 24-31
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИМІРЮВАНЬ IN SITU ТА EX SITU ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ $mathrm{^{137}Cs}$
В. Грабовський, О. Дзендзелюк
Наведено результати вимірювання щільності радіоактивного забруднення $mathrm{^{137}Cs}$ ґрунтів однієї й тієї ж території з використанням технологій вимірювань in situ та ex situ. Проаналізовано особливості застосування, переваги і недоліки використання кожного виду вимірювань для визначення щільності радіоактивного забруднення ґрунтів. Отримані результати відображено у вигляді тривимірних карт, побудованих за допомогою пакета прикладних програм Surfer8. З’ясовано, що використання методики іn situ забезпечує експресність і простоту проведення радіологічного аналізу, а також прийнятну точність отриманих результатів за умови коректного визначення та застосування значень поправкових коефіцієнтів, що їх використовують пакети розрахункових прикладних програм. Зроблено висновок, що отримані розподіли щільності забруднення ґрунтів радіонуклідами можуть помітно відрізнятися залежно від методу визначення для однієї й тієї ж ділянки, особливо в умовах його мозаїчного характеру, і загалом давати лише деяку усереднену, а не точну картину цього забруднення.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 32-39
ДИФЕРЕНЦІЙНА МАТРИЦЯ ДЖОНСА ХОЛЕСТЕРИКА
С. Настишин, І. Болеста, Ю. Настишин
На основі розв’язків польового рівняння Максвела побудовано диференційну матрицю Джонса для холестеричного рідкого кристала (холестерика). З’ясовано, що диференціальна матриця Джонса для холестерика у власній системі координат, прив’язаній до директора, не є матрицею нематика, оскільки в ній наявні недіагональні елементи, які відповідають за оптичну активність та джонсівський дихроїзм. Отримана диференціальна матриця Джонса описує оптичні властивості холестерика в усьому спектральному діапазоні, включаючи смугу селективного відбивання.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 40-47
МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРКОЛЯЦІЙНИХ ЯВИЩ У 3D СИСТЕМІ НАНОТРУБОК
Ю. Оленич, І. Карбовник, Я. Шмигельський, Г. Клим
Запропоновано модель та виконано аналіз перколяційних явищ у системі прямих нанотрубук. Система розглядається як елемент об’єму у формі паралелепіпеда, хаотично заповненого циліндричними електропровідними трубками. Вільний простір між нанотрубками вважається електрично непровідним. За певних умов між протилежними гранями такого паралелпіпеда існуатимуть провідні шляхи. Для дослідження властивостей системи реалізовано алгоритми генерування випадково розташованих у модельному об’ємі нанотрубок та знаходження ймовірності перколяції нанотрубок з використанням засобів тривимірної графічної візуалізації. Для пошуку ймовірності перколяції застосовано елементи теорії графів, а імплементація алгоритмів проведена з використанням мови високого рівня C++ and та кросплатформного інструменту розробки Qt. Вивчено вплив геометричних розмірів нанотрубок, зокрема, середнього відношення довжини трубок до їхнього діаметра, і їхньої просторової орієнтації на ймовірність утворення перколяційного кластера. На основі аналізу залежності ймовірності перколяції від граничних значень дисперсії полярного та азимутального кутів, які визначають орієнтацію нанотрубок у тривимірному просторі, визначено основні закономірності утворення провідного кластера в ізотропній та анізотропній системах нанотрубок. Знайдено оптимальні значення параметрів досліджуваної системи для визначення перколяції. Отримані результати щодо значення орієнтаційних кутів є важливими з точки зору подальших досліджень впливу зовнішіх полів на провідність системи "нанотрубки-діелектричний наповнювач", а також вивчення можливостей маніпуляції електричними властивостями цієї системи за допомогою зовнішніх збурень.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 48-62
ГЛОБАЛЬНІ МОДЕЛІ СЕЙСМІЧНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ СТРУКТУР ЗЕМЛІ
В. Фурман
Наведено огляд сучасних підходів до створення глобальних томографічних моделей верхньої мантії Землі. З’ясовано, що на підставі узагальнення результатів дослідження різними методами структури верхньої мантії під континентами за допомогою глобальної сейсмічної томографії отримано інформацію про максимальну глибину, на яку поширюються зони високих швидкостей під кратонами. Завдяки спільній інтерпретації гравітаційних і сейсмічних даних можна розрахувати залишкові мантійні аномалії гравітаційного поля. Зазначено, що вилучення гравітаційного впливу теплових неоднорідностей густини мантії, визначених методами сейсмічної томографії з повного поля мантійних аномалій, дає змогу отримати аномалії, зумовлені лише варіаціями складу мантійної речовини.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 63-77
МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПАРАМЕТРІВ ГЕОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГЛИБИННИХ СТРУКТУРАХ ЗЕМЛІ
В. Фурман, М. Хом’як, Л. Хом’як
Проаналізовано перспективи створення нових фізичних моделей, що описують структури Землі та їхню еволюцію, а також методичних підходів щодо класифікації структур і вимірювання параметрів фізичних полів Землі. Зазначено, що дослідження глибинної будови, складу і геодинаміки літосфери континентів і океанів дає змогу виділити системи, пов’язані з глобальними процесами розвитку Землі (рифти, глибокі нескомпенсовані западини, континенти, океани) і регіональними гравітаційними явищами всередині континентів і океанів.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 78-85
ПЕРЕТВОРЕННЯ СПЕКТРА ВІДНОВЛЕНОГО СИГНАЛУ З РЕГУЛЯРНОЮ ТА НЕРЕГУЛЯРНОЮ ДИСКРЕТИЗАЦІЄЮ
В. Парубочий, Р. Шувар, Д. Афанасьєв
Описано характер перетворення спектра відновленого сигналу внаслідок регулярної і нерегулярної дискретизації. Як метод відновлення сигналу розглянуто три інтерполяційні методи різного порядку: східчасте інтерполювання, або інтерполювання методом найближчого сусіда, лінійна інтерполяція та кубічна інтерполяція. Використання різних методів відновлення дало змогу не лише перевірити якість відновлення сигналу, а й дослідити вплив рандомізації на методи відновлення, а також на появу різноманітних дефектів, таких як ефект дзвона чи осциляції. Нерегулярну дискретизацію розглянуто як метод трансформації спектра похибки відновленого сигналу з когерентного в шумовий, що дає змогу зменшити порядок вихідного фільтра низьких частот або, у деяких випадках, позбутися його сумісно з наддискретизацією сигналу, що відновлюється. Найцікавішим прикладом застосування таких методів може бути відтворення цифрового растрового зображення. Однак задля спрощення проблеми розглянуто одновимірний випадок, а для відновлення взято простий синусоїдальний сигнал, що дає змогу точно оцінити результати відновлення. Розглянуто випадок відновлення ідеального досліджуваного сигналу без шумів і спотворень, а також відновлення досліджуваного сигналу, у якому наявний випадковий шум - дітер. Такий шум характерний для більшості фізичних систем і може значною мірою впливати на якість відновлення сигналу. На підставі отриманих даних виконано обчислення похибки відновлення сигналу та максимального відхилення відновленого сигналу, які дають змогу оцінити точність відновлення сигналу в разі використання регулярної і нерегулярної дискретизації та демонструють трансформацію когерентної похибки відновлення сигналу у шумоподібну. Також продемонстровано зменшення негативного впливу випадкового шуму, що може бути наявний у вхідному сигналі, на процес відновлення сигналу.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 86-93
ОСОБЛИВОСТІ КАТАСТРОФІЧНИХ ПРИЗЕМЛЕНЬ КВАДРОКОПТЕРА
Б. Благітко, Ю. Мочульський
Методами математичного моделювання визначені основні особливості аварійного приземлення квадрокоптера. Запропоновані методи приземлення квадрокоптера у випадку виходу з ладу однієї з чотирьох пар електродвигун-гвинт. Основою запропонованих методів є використання ефекту парашутування. Парашутування досягається шляхом примусового відключення живлення електродвигуна, який розміщається на протилежному кінці тієї самої траверси, що і несправний електродвигун. В результаті вертикальна швидкість квадрокоптера в момент приземлення суттєво зменшується і наближається до порівняно безпечного значення.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 94-105
ЗАКОНИ ЦІПФА І ГІПСА ДЛЯ ПРИРОДНОГО ТЕКСТУ ТА ДЕЯКИХ РАНДОМНИХ ТЕКСТІВ НА ЙОГО ОСНОВІ
О. Кушнір, В. Бурий, С. Гриджан, Л. Іваніцький, С. Рихлюк
На основі вихідного природного тексту згенеровано рандомізовані тексти Хомського і рандомні тексти "мавпи Міллера". Рандомні тексти створено за таким алгоритмом: усі літери мають однакову наперед задану ймовірність, а ймовірність розділювача поміж словами (пробілу) задається незалежно від них. Вивчено залежності ранг-частота, розподіли кумулятивної ймовірності Парето, розподіли ймовірності частоти слів і залежності кількості різних слів (словники) від кількості всіх слів як функції довжини тексту. Під рандомними текстами Хомського розуміємо природний текст, рандомізований так, що "слова" в ньому є довільними послідовностями літер і пробілів між найближчими появами деякої наперед визначеної літери (наприклад, i). Виконано порівняння показників степенів, які фігурують у різних степеневих законах, що описують статистику слів для природного тексту і рандомного тексту, а також проаналізовано, наскільки теоретичні співвідношення між цими степенями дотримано на практиці. Згадані співвідношення дещо нагадують аналоги так званих співвідношень універсальності поміж степенями різних критичних параметрів у фізиці критичних явищ. Емпірично доведено, що показники $alpha$ і $eta$ законів Ціпфа і розподілу ймовірності слів для рандомних текстів Хомського обмежені нерівностями $alpha<1$ і $eta>1$, тоді як показник закону Гіпса для словника повинен становити $etaapprox 1$. Ці результати порівняно з даними для текстів мавпи Міллера. З’ясовано, що словник текстів Хомського багатший, ніж словник текстів мавпи Міллера. Виявлено, що закон Гіпса для рандомних текстів Хомського виконується з винятковою точністю, схоже до рандомних текстів, генерованих згідно з процесом "intermittence silence". Це дещо відмінне від ситуації для достатньо довгих природних текстів, які виявляють дещо "випуклу" залежність словника від довжини тексту, побудовану в подвійному логарифмічному масштабі.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 106-112
ПЛЮСИ ТА МІНУСИ АЛГОРИТМУ КОНСЕНСУСУ PROOF OF STAKE. ВІДМІННОСТІ В БЕЗПЕЦІ МЕРЕЖІ У PROOF OF WORK ТА PROOF OF STAKE
О. Ващук, Р. Шувар
Алгоритм консенсусу - це механізм, створений для захисту мережі від атак. Робота алгоритму полягає в забезпеченні правил, які діють на членів мережі і спрямовані на недопущення в мережу невалідних даних та регламентують дії в разі розщеплення блокчейну на декілька гілок. Proof of Work - це один з алгоритмів консенсусу на основі розрахунку складної алгоритмічної задачі. Цей алгоритм потребує значної обчислювальної потужності, щоб підтримувати його продуктивність, тому є надлишковим. Альтернативний Proof of Stake не потребує стільки обчислювальних ресурсів для підтримки мережі, ґрунтуючись на тому, що в разі виявлення обману знищує заставу зловмисника, проте має низку недоліків. Одним із завдань алгоритму консенсусу є визначення стану системи відносно отриманої інформації від вузлів мережі. Така ситуація виникає тоді, коли в мережу приєднується новий вузол і потрібно захистити його від отримання неправдивої інформації. Proof of Work є зразком об’єктивного алгоритму консенсусу, а от Proof of Stake - слабко об’єктивного. Описано основні аспекти роботи алгоритмів консенсусу Proof of Work та Proof of Stake і вимоги до них за теоремою CAР. Теорема САР є важливим правилом у випадку проектування розподілених систем і відносно неї система криптовалюти є стійкою до розділення та доступною, проте не гарантує цілісності результату. Складене порівняння між алгоритмами засвідчує їхню уразливість до атак, таких як атака Сибілли, DDoS атака, егоїстичний видобуток монет, короткотермінові та довготермінові атаки. Розглянуто особливості роботи, зокрема, такі такі як постійне поліпшення обладнання та збільшення електроспоживання у Proof of Work, а також вплив віку монет та їхньої кількості на можливість підписувати блоки, вибір валідаторів у різновидах Proof of Stake.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 113-119
СТВОРЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ІГОР ЗА ДОПОМОГОЮ UNREAL ENGINE 4
В. Кушнір, Б. Коман
Ігровий штучний інтелект в Unreal Engine 4 ґрунтується на деревах рішень, які називають Деревами поведінки. Перевага розробки полягає в широкому використанні цієї технології в ігровій індустрії економіці, фінансах. Ця розробка допомагає збудувати складну систему, яка додасть цікаві речі в нашу гру, дає змогу створити бота, який би автоматично виконував певні дії за нас. Однак цей метод має декілька недоліків, які не дають змоги збудувати складну систему, якщо ви тільки почали працювати з цією технологією. Також вона не є надто гнучкою порівняно з нейронними мережами, алгоритмами класифікації чи кластеризації. Описано використання цієї технології для створення штучного інтелекту, схарактеризовано його використання в різних сферах діяльності, наведено їхню структуру, відображено візуальний інтерфейс для побудови такого дерева й зазначено відмінності між класичними поведінковими деревами та поведінковими деревами в Unreal Engine 4, використання їх у побуті та застосування для складних операцій. Також описано збереження даних у поведінкових деревах, маніпуляцію з даними, передавання даних між поведінковими деревами та спеціальною візуальною мовою програмування Блюпрінт, взаємодію Блюпрінтів один з одним, щоб отримати доречний контролер для керування ігровим ботом, взаємодію відчуттів ігрового бота з поведінковим деревом як на вхід, так і на отримання ботом певних завдань, які він повинен виконати. У кінці відображено побудовану систему керування ігровим ботом з використанням візуальної мови програмування Блюпрінт, систему прийняття рішень з застосуванням поведінкового дерева, а також взаємодію між ними.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 120-124
РОЗПІЗНАВАННЯ ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦІВ У НЕДОРОГІЙ БІОМЕТРИЧНІЙ СИСТЕМІ
Л. Монастирський, В. Лозинський, Я. Бойко, Б. Соколовський
Створено недорогу систему біометричної ідентифікації особи за відбитками пальців на основі оптоелектронного сканера та плати мікроконтролера Arduino. Отримані в форматі bmp відбитки пальців математично оброблено вдосконаленим нами алгоритмом. Роботу системи ідентифікації перевірено на практиці.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 125-134
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ АДАПТИВНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ
А. Клімовіч, В. Шуть
Зміна інтенсивності транспортних потоків, що спостерігається впродовж дня, вимагає відповідної зміни параметрів керування трафіком, таких як час циклу та час активації сигналів. Адаптивний контроль, завдяки наявності зворотного зв’язку з потоком трафіку, дозволяє враховувати як щоденні зміни інтенсивності, так і його коливання через випадкове прибуття транспортних засобів. Системи, що базуються на адаптивному менеджменті, вже існують протягом останніх десятиліть і їх застосування у великих та менших містах виявилося ефективним. Однак сучасний розвиток інформаційних технологій та інтелектуальних транспортних систем дозволяє створювати якісно нові методи управління рухом, спрямовані на підвищення зручності, ефективності та безпеки транспорту. У статті аналізуються тенденції розвитку адаптивних методів управління транспортними потоками. Виконано огляд найбільш перспективних напрямків у сфері інтелектуальних транспортних систем, таких як високошвидкісна бездротова взаємодія автомобілів один з одним і з дорожньою інфраструктурою на основі технологій DSRC та WAVE, прогнозування заторів за допомогою машинного навчання, правил нечіткої логіки та генетичних алгоритмів, впровадження систем сприяння водієві для підвищення автономності транспортних засобів. Наведено переваги, що надаються цими технологіями, для підвищення безпеки, ефективності та зручності використання транспорту. Описано мультиагентний підхід і представлений ряд алгоритмів, що використовують його для створення нового покоління адаптивних транспортних систем. Описаний підхід, який використовує V2I-зв’язок між транспортними засобами та контролером перехресття для підвищення ефективності управління завдяки більш повній інформації про транспортний потік та можливістю віддавати розпорядження окремим транспортним засобам. Представлено низка алгоритмів, які використовують такий підхід для створення нового покоління адаптивних транспортних систем.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 135-143
РОЗРОБЛЕННЯ ФАЗОЗСУВНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ТРИКРОКОВОЇ ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ З ДОВІЛЬНИМИ ЗСУВАМИ ОПОРНОГО ПРОМЕНЯ
Л. Муравський, А. Дрималик, Г. Гаськевич, І. Стасишин
Розглянуто два основні підходи до реалізації процедур покрокового та плавного фазових зсувів одного з променів у двопроменевому оптичному інтерферометрі. Розроблено фазозсувний пристрій, який використовують для реалізації методу трикрокової фазозсувної інтерферометрії з двома довільними фазовими зсувами опорного променя в межах кутового інтервалу $(0, pi)$. Пристрій містить фазозсувний елемент та електронний блок плавного лінійного переміщення фазозсувного елемента в інтерферометрі. Описано принцип дії макета пристрою та наведено схему експериментальної установки, побудованої на основі інтерферометра Тваймана-Гріна, для формування, реєстрації та опрацювання інтерферограм. З’ясовано, що за нетривалої експозиції інтерферограм, відношення яких до часу зростання напруги в кутовому інтервалі $(0, pi)$ не перевищують 0,06, функція передавання модуляції інтерферограми, зареєстрованої за плавного фазового зсуву опорного променя, не відрізняється від функції передавання модуляції інтерферограми, отриманої за покрокового зсуву фази.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 144-149
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИХОРОСТРУМОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА З П-ПОДІБНИМ МАГНІТОПРОВОДОМ З МЕТОЮ КОМПЕНСАЦІЇ ЗАВАД
Д. Трушаков, С. Рендзіняк, О. Козловський
Розглянуто особливості взаємодії вихорострумового перетворювача (ВСП) з феромагнітним провідним середовищем при проведенні дефектоскопії феромагнітних деталей і вузлів. Запропоновано удосконалити конструкції вимірювальної системи резонансного вихорострумового дефектоскопа з трансформаторним зв’язком з двома зв’язаними вимірювальними коливальними контурами та диференціальним датчиком, який має дві вимірювальні обмотки, з метою компенсації зовнішніх завад. За результатами дослідження встановлено залежність потоку вихорових струмів від магнітного потоку первинної обмотки і властивостей контрольованого об’єкта. Показано, що трансформаторний перетворювач більш стійкий до зовнішніх факторів, оскільки вимірювальні обмотки вмикаються зустрічно і ЕРС, викликані зовнішніми факторами, взаємно компенсуються.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 150-163
ВПЛИВ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВІДПАЛУ У ВАКУУМІ НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО $n-mathrm{Cd_xHg_{1-x}Te}$ $(x approx 0,19)$
В. Белюх, Б. Павлик
Досліджено вплив низькотемпературного (373 К) відпалу у вакуумі на електрофізичні характеристики монокристалічного $n-mathrm{Cd_xHg_{1-x}Te}$ $(x approx 0,19)$ з високою рухливістю носіїв заряду. Вимірюванням температурних залежностей сталої Холла $R_H$, питомої електропровідності $sigma$ і холлівської рухливості $mu_H$ доведено, що вже через декілька годин перебування цього матеріалу за такої температури у вакуумі відбувається інверсія типу провідності (n-типу в p-тип). Кількісний аналіз змін електрофізичних параметрів виконано на основі моделей для $n-$ і $p-mathrm{Cd_xHg_{1-x}Te}$. Результати моделювання засвідчили, що у випадку низькотемпературного відпалу у вакуумі причиною інверсії типу провідності є термічна генерації дефектів акцепторного типу (вакансії Hg). Підтверджено висновок про те, що для збереження стабільності фізичних параметрів монокристалічного $n-mathrm{Cd_xHg_{1-x}Te}$ $(x approx 0,19-0,21)$ з високою рухливістю носіїв заряду обов’язковою є пасивація поверхні цього матеріалу.
PDF-версія

Випуск 9, Сторінки: 164-171
РЕНТГЕНОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ КРИСТАЛА $mathrm{Tl_4CdI_6}$
М. Соловйов, О. Футей, В. Франів, В. Соловйов, В. Стахура, А. Франів, А. Кашуба
Перспективність досліджуваних сполук зумовлена їхнім практичним застосуванням як робочих елементів давачів температури та детекторів іонізаційного випромінювання. Тобто ці матеріали з керованими фізичними параметрами є перспективними для оптоелектроніки та нелінійної оптики. Серед відомих матеріалів (CdTe, CdTe-СdZn, TlBr, $MI_2$ ($M$ = Pb, Hg)) для детектування іонізаційного випромінювання вирізняється трикомпонентна сполука $mathrm{Tl_4CdI_6}$, адже саме в ній реалізуються всі необхідні вимоги для детекторів радіаційного випромінювання. Кристал $mathrm{Tl_4CdI_6}$ має велике значення ширини забороненої зони ($E_g$ = = 2,83 еВ). Наявність Tl компоненти підвищує коефіцієнт поглинання матеріалу для рентгенівських та ?-променів через високу густину ($ ho$ = 6,87 г/см^3 та Z (Tl = 81, Cd = 48, I = 53). Оптичні люмінесцентні властивості кристалів цікаві в науковому плані, оскільки надають важливу інформацію про особливості фононного та екситонного спектрів, а також домішки і дефекти кристалічної структури. За допомогою спектрів рентгенолюмінесценції завдяки глибшому проникненню електронів збудження в речовину можна дослідити його об’єм. Спектри рентгенолюмінесценції виявляють якісно подібну структуру для обох досліджених кристалів, принаймні для спектрального розподілу інтенсивності світіння. Для них ми виконали розклад на складові смуги з ґаусовим профілем. Описано дослідження низькотемпературних спектрів (80-130 К) рентгенолюмінесценції та морфологічних особливостей кристалів $mathrm{Tl_4CdI_6}$. Наведено аналіз особливостей поверхні кристала з використанням сканувального електронного мікроскопа. Схарактеризовано структурні параметри та змодельовано структуру кристала $mathrm{Tl_4CdI_6}$. Проаналізовано температурну поведінку спектрів рентгенолюмінесценції та ідентифікацію положення максимумів. Обговорено рекомбiнацiйнi механізми, пов’язані з природною анізотропією досліджуваних сполук. Названо галузь можливого практичного застосування досліджуваних сполук.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем