ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 8

Випуск 8, Сторінки: 3-17
Сучасні методи та засоби захисту інформації
Ю. Корчак, Ю. Фургала, Л. Корчак
Наведено огляд стеганографічних та біометричних методів і засобів захисту інформації, а також паролів, їхній сучасний стан, перспективи. Особливу увагу приділено методам створення паролів, вимогам до їхньої довжини та якості. Розглянуто етапи використання стеганографії для інформаційної безпеки й описано низку прикладних програмних інструментів для створення стеганографічного повідомлення та проведення стеганалізу. Сьогодні бурхливо розвиваються біометричні методи захисту інформації, які здатні з найбільшою імовірністю ідентифікувати особу. Описано сучасні технології та пристрої, які використовують для ідентифікації відбитків пальців особи, що дає змогу забезпечити надійний захист від несанкціонованого втручання.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 18-25
Аварійне приземлення квадрокоптера в безпілотному польоті
Б. Благітко, Ю. Мочульський
Методами математичного моделювання визначено основні особливості аварійного приземлення безпілотного квадрокоптера. Запропоновано методи приземлення безпілотного квадрокоптера у випадку виходу з ладу однієї з чотирьох пар електродвигун-гвинт. Основою цих методів є використання ефекту парашутування. Парашутування досягається примусовим відключенням живлення електродвигуна, розміщеного на протилежному кінці тієї самої траверси, що й несправний електродвигун. Унаслідок цього вертикальна швидкість квадрокоптера в момент приземлення суттєво зменшується і наближається до порівняно безпечного значення.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 26-31
Неоднорідний стан тонкоплівкового неспівмірного сегнетоелектрика
І. Карпа, С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, Я. Шмигельський
Фізичні явища в тонких сегнетоелектричних плівках з неспівмірною фазою вимагають відмови від наближення постійної амплітуди при їх феноменологічному описі. В роботі отримано просторові залежності амплітудної і фазової функції для приповерхневого шару тонкого сегнетоелектрика в неспівмірній фазі. Зроблено висновок, що розмірні ефекти в тонкошарових кристалах повинні спостерігатися, коли довжина екстраполяції буде співмірна з товщиною кристала.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 32-38
Моделювання дефектних утворень та їхній вплив на енергетичні властивості у твердому розчині заміщення In0,5Tl0,5I
А. Кашуба, О. Бовгира, О. Футей, І. Семків, А. Франів, Н. Кашуба
Наведено результати комп’ютерного моделювання дефектів (вакансії та міжвузлових включень) у твердому розчині заміщення In0,5Tl0,5I. У рамках методу псевдопотенціалу теоретично вивчено динаміку зміни параметрів електронної підсистеми у твердому розчині заміщення In0,5Tl0,5I. Відображено результати зонно-енергетичних розрахунків та густини станів для дефектних структур твердого розчину заміщення In0,5Tl0,5I. Визначено можливість квазіметалізації одного з кристалографічних напрямів.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 39-50
Застосування методу скінченних елементів у моделюванні механізмів формування структур Землі
В. Фурман, М. Хом’як, Л. Хом’як
Для обчислення гравітаційних аномалій геологічних тіл складної геометрії з різними густинами розвинуто техніку числового інтегрування з використанням скінченноелементного підходу та формул Гаусса, для двовимірного випадку запропоновано алгоритм побудови профілів (пряма задача гравіметрії), орієнтований для програми MS Excel. Його програмну реалізацію мовою VBA використано для розв’язування низки тестових і модельних задач. Зазначено про перспективу подальших досліджень стосовно реалістичніших тривимірних задач, а також розвитку програмного забезпечення.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 51-58
Перевірка лінійності діелектричного відгуку кристалів GaSe в діапазоні домінування низькочастотної дисперсії
О. Флюнт
Проведено перевірку лінійності діелектричного відгуку низькоомних шаруватих кристалів GaSe в діапазоні домінування низькочастотної дисперсії (квазіпровідності). Запропонований метод перевірки лінійності полягає у проведенні подвійного послідовного обчислення інтегральних синус- і косинус-перетворень Фур’є від спектра уявної складової комплексної ємності для подальшого порівняння зі спектром дійсної складової комплексної ємності. Інтегральні перетворення Фур’є обчислені чисельно методом інтерполяції експериментальних діелектричних спектрів кубічними сплайнами з використанням бібліотек високоточних обчислень GNU MPFR та ZKCM написаних мовою C++.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 59-65
Розробка програмного забезпечення для відображення й аналізу результатів наукових досліджень
О. Бабич, Я. Бойко, І. Габрієль, Д. Слотвінський
Розроблено програмне забезпечення мовою програмування С++ з метою створення інтерфейсу користувача для відображення й аналізу результатів наукових досліджень. Проаналізовано та протестовано роботу програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання температурних залежностей коефіцієнта термо-е.р.с. S(T) високотемпературних надпровідників.
Результати розрахунку дали змогу оцінити ступінь впливу легування високотемпературних надпровідників не тільки на параметри зонного спектра, а й на критичну температуру (Tс) і простежити взаємозв’язок між ними. Виявлено кореляцію між Tс і шириною провідної зони W. Виконано порівняння залежності Tc(W) для високотемпературних надпровідників на основі Tl і Bi з високотемпературними надпровідниками на основі Hg.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 66-73
Експертна система пошуку смартфонів, створена як WEB-додаток на платформі Node.js
В. Грабовський, П.-Р. Маслій
Створено експертну систему продукційного типу для пошуку смартфонів з заданими користувачем параметрами у вигляді WEB-додатка. Для забезпечення використання можливостей швидкого пошуку у WEB-середовищі використано Node.js (платформу з відкритим кодом для виконання мережевих застосунків, написаних мовою JavaScript) з асинхронною моделлю запуску коду, що зумовлює велику швидкодію системи. Створена база знань та механізм пошуку дають змогу виконувати швидкий та докладний пошук потрібного смартфона з відображенням сайтів з потрібною інформацією, у тому числі сайтів інтернет магазинів, у яких його можна придбати. Передбачене редагування (зміна і поповнення) створеної бази знань.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 74-81
Подвійне та мультизавантаження операційних систем родини Microsoft Windows на основі віртуальної машини
В. Костогриз
Реалізовано спосіб застосування подвійного завантаження та мультизавантаження на основі віртуальної машини з операційними системами родини Microsoft Windows на прикладі Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2016. Для налаштування віртуальної машини з відповідними функціональними можливостями використано розпаковані файли WIM-файлів ISO образів операційних систем та засоби DISM, BCDboot. У підсумку віртуальна машина отримала змогу завантажувати різні операційні системи почергово, не змінюючи власних параметрів налаштування. Віртуалізацію на рівні операційної системи виконували на основі програмного забезпечення VMware Workstation Pro. З’ясовано, що розроблена методика дає змогу створювати віртуальні машини, архітектура яких більше подібна до архітектури фізичних машин.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 82-92
Програмний комплекс DiaControl
Р. Лазірко, С. Свелеба, І. Катеринчук
Створено програмний комплекс DiaControl для контролю глюкози в крові, який дає змогу щоденно контролювати перебіг хвороби самостійно, зі зручним збереженням усіх результатів аналізів та списком харчування для подальших консультацій з лікарями, які, відповідно, можуть у будь-який час переглядати ці дані за допомогою власної програми-клієнта.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 93-101
Спектральний підхід для шаблонної сегментації і пошуку об’єктів
В. Парубочий, Р. Шувар
Пошук об’єктів і їхнє розпізнавання є одними з найбільш поширених задач цифрової обробки зображень. У статті розглянуто спектральний підхід до реалізації шаблонної сегментації та пошуку об’єктів на основі двовимірного дискретного перетворення Фур’є. Досліджено його переваги та недоліки у порівнянні з класичними методами просторої шаблонної сегментації, оцінено швидкодію та точність розпізнавання запропонованих методів. Окрім цього, розглянуто вплив просторових та текстурних модифікацій зображення на якість розпізнавання та пошуку об’єктів. На основі отриманих результатів зроблено висновки про доцільність використання спектрального підходу при реалізації шаблонної сегментації, а також запропоновано ряд підходів для оптимізації і покращення точності розпізнавання об’єктів на основі розглянутих методів.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 102-110
Система збирання інформації на основі мікрокомп’ютера Raspberry Pi
В. Гошовський, В. Дзіковський, Р. Мисюк, В. Рабик, І. Сасовець
Розглянуто апаратну і програмну реалізацію системи збирання інформації з вимірювальних пристроїв на основі мікрокомп’ютера Raspberry Pi та передавання її на віддалений сервер з подальшим записом у базу даних. Передавання даних між мікрокомп’ютером та сервером може відбуватися по мережі Ethernet, за допомогою GSM модема або через мережу інтернет. Зв’язок з вимірювальними пристроями користувач може забезпечити через реалізовані Web інтерфейс, Android додаток для смартфонів або програму Interface Control для комп’ютерів з ОС Windows.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 111-117
Розрахунок моделі енергозатрат "розумного будинку"
Л. Монастирський, Я. Бойко, О. Петришин
Робота присвячена розрахунку умов мінімізації оплати за спожиту електроенергію для опалення "розумного будинку". Застосована проста модель з одним тепловим нагрівачем без зовнішніх витрат тепла. Здешевлення оплати реалізовано шляхом оптимізації часової діаграми дискретних включень нагрівача в періоди різних за вартістю тарифів за електроенергію. Створена програма розрахунку на мові Python з застосуванням бібліотеки Pulp.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 118-126
Оптимізація фокусувальної системи на постійних магнітах для клинотронів субміліметрового діапазону
К. Ільєнко, Ю. Новосел, Т. Яценко
Запропоновано використовувати композитну фокусувальну систему з постійних магнітів і вставок із магнітом’якого матеріалу для сучасних компактних вакуумних електронних приладів клинотронного типу субміліметрового діапазону, яка має потенціал поліпшення щонайменше на чверть від маси поточної власної конструкції, зберігаючи необхідне значення супровідного магнітного поля, спрощуючи складання магнітної системи та зменшуючи її загальні габаритні розміри.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 127-134
Вплив високотемпературного відпалу і пружної деформації на дислокаційну електролюмінесценцію кремнію р-типу
Б. Павлик, М. Кушлик, Д. Слободзян, Р. Лис, Й. Шикоряк, Р. Дідик, І. Матвіїшин
У даній статті приведені результати досліджень перебудови центрів дислокаційної електролюмінесценції в структурах на основі р-Si зі збільшеною концентрацією домішки кисню в поверхневому шарі кристалу. Представлено залежність величини інтенсивності дислокаційної електролюмінесценції від концентрації дислокацій після пластичної деформації кристалів кремнію і часу високотемпературного відпалу в атмосфері проточного кисню. Еволюція структурних дефектів і домішок в процесі пружної деформації збільшує інтенсивність D1-лінії (1,54 мкм).
Моделювання фізичних процесів в приконтактних шарах Si (в структурі Al-Si) вказує на присутність локального механічного напруження. Такі шари виступають як гетерні ділянки для структурних дефектів і домішок, що сприяє зростанню випромінювальних центрів рекомбінації.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 135-142
Вплив процесу вимірювання опору кристалів p-Si на його значення за дії пружної деформації
Б. Павлик, Р. Дідик, Р. Лис, Й. Шикоряк, Д. Слободзян
Досліджено вплив процесу вимірювання опору кристалів p-Si на його абсолютне значення за дії пружної деформації та магнітного поля (В = 0,354 Тл).
Визначено вплив прикладеної напруги до зразка на результати вимірювання залежності R(σ). З’ясовано, що зовнішня прикладена напруга, яка збігалася з полярністю напруги від омметра, зумовлює збільшення електричного опору кристалів. Оброблення зразка зовніш-нім електричним полем (напругою 1 В) зумовлює збільшення швидкості зміни опору майже на порядок під час вимірювання R(σ).
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 143-152
Зоннa структура та рефрактивні властивості кристалу твердого розчину калій-амоній сульфату
В. Стадник, П. Щепанський, М. Рудиш, Р. Брезвін, І. Матвіїшин, Л. Карплюк, З. Когут
В роботі проведено ab initio розрахунки зонно-енергетичної структури, розподілу електронної густини та діелектричних проникностей кристалу представника твердого розчину калій-амоній сульфату в рамках теорії функціоналу густини. Для обрахунків використано ультрам’які псевдопотенціали та узагальнене градієнтне наближення (GGA). Встановлено, що заборонена щілина кристалу є прямого типу і становить Eg = 4.8 еВ. Дно зони провідності сформоване, головно,s-станами атомів калію, а вершина валентної зони - p-електронами кисню. З обрахованих дійсної і уявної частин діелектричної проникності отримано дисперсію показників заломлення кристалу. Отримані результати задовільно корелюють з експериментальними даними.
PDF-версія

Випуск 8, Сторінки: 153-157
Володимир Савчин - непересічний науковець-експериментатор. Спогади про спільні роботи
Ю. Орищин
Відтворено окремі аспекти діяльності незабутнього професора Володимира Савчина (04.04.1947-04.03.2013) - науковця, педагога, здібного експериментатора, який для реалізації наукових ідей умів створювати унікальні й актуальні установки, автора трьох навчальних посібників з фізики твердого тіла та багаторічного незамінного товариша і порадника.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем