ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 7

Випуск 7, Сторінки: 3-12
Моделювання вимірювального перетворювача ожеледоутворення на проводах повітряних ліній розподільних електромереж
О. Козловський, Д. Трушаков, С. Рендзіняк
Наявні системи діагностування ожеледоутворення на проводах повітряних ліній розподільних електричних мереж мають низку недоліків і в умовах зміни клімату не відповідають сучасним вимогам точності. Запропоновано 3D-модель вимірювального перетворювача в програмному комплексі SolidWorks, яку використано для теплових розрахунків удосконаленої прогнозувальної системи діагностування. За результатами розв’язування гідродинамічної та теплової задач у модулі Flow Simulation визначено розподіл температури на поверхні вимірювального перетворювача. Підтверджено таке: тепло, що його виділяє термоелектричний модуль, не впливає на зону контролю первинного вимірювального перетворювача.
PDF-версія

Випуск 7, Сторінки: 13-19
Поверхневий плазмонний резонанс у наночастинках довільної форми
А. Демчук
В даній роботі було досліджено оптичні властивості металевих наночастинок довільної форми. Вплив розміру та форми наночастинок срібла вивчено з допомогою обчислень методом дискретних диполів. Отримані результати показують, що взаємодія наночастинок приводить до появи мод. Проаналізовано залежність спектральних позицій мод від кількості граней наночастинки. Було встановлено, що число спектральних смуг зменшується з ростом числа граней наночастинки, це може бути описано в рамках моделі плазмонної гібридизації. Ми використовували пакет Blender для створення і вокселізації наночастинок різних рормірів та форми.
PDF-версія

Випуск 7, Сторінки: 20-42
Удосконалення та моделювання матричних афінних шифрів для криптографічних перетворень зображень
В. Красиленко, Д. Нікітович
Наведено результати моделювання матричних афінних удосконалених шифрів для криптографічних перетворень чорно-білих та кольорових зображень зі зменшеною кількістю матричних ключів. Розроблено модифіковані моделі та алгоритмічні процедури процесів формування ключів, прямого та оберненого криптографічних перетворень, що зводяться до матрично-матричних поелементних операцій за модулем. Використання декомпозиції кольорових і багатоспектральних зображень на чорно-білі складові дало змогу уніфікувати процедури перетворень, використовувати лише один узгоджений матричний ключ та розширити види, формати даних і спектр застосувань шифрів. Як допоміжні похідні ключі використано степені головного ключа за модулем. На підставі низки експериментів у середовищі Mathcad з різними багатоградаційними та кольоровими зображеннями для їхнього шифрування та розшифрування за допомогою описаних моделей з’ясовано, що запропоновані удосконалення таких шифрів є адекватними, зручними для використання, мають переваги та дають змогу навіть збільшити їхні функціональні можливості.
PDF-версія

Випуск 7, Сторінки: 43-48
Динамічні режими несумірної надструктури кристала [N(CH3)4]2CuCl4
І. Карпа, С. Свелеба, І. Катеринчук, Я. Шмигельський, І. Куньо, О. Жилін
Досліджено ознаки динамічних режимів неоднорідних структур, які описують термодинамічним потенціалом з інваріантом Лівшиця без використання наближення постійної амплітуди параметра порядку, а також вплив осциляцій амплітудної функції на розподіл фази параметра порядку в моделі, яка описує періодичні структури в сегнетоелектриках та сегнетоеластиках.
З’ясовано, що для цього типу несумірних структур старший показник Ляпунова переважно додатний, що є ознакою наявності в системі хаотичних режимів. Отримані карти динамічних режимів якісно подібні й мають граничні цикли з сигнатурою спектра ляпуновських характеристичних показників (+, -, -, -); (+, 0, -, -); (+, +, -, -). Незважаючи на те, що система практично завжди хаотична, характер хаотичного режиму змінюється залежно від зміни параметрів Т і K. Під час опрацювання даних зафіксовано, що найпоширенішим режимом є гіперхаос з сигнатурою (+, +, -, -).
PDF-версія

Випуск 7, Сторінки: 49-56
Система керування дводвигуневого асинхронного електроприводу з індивідуальними регуляторами швидкостей
Дж. М. Дочвірі
В роботі досліджена динаміка системи скалярного частотного керування дводвигуневого асинхронного електроприводу. Складена його математична модель, що враховує електромагнітні процеси у двигунах та пружні властивості механічних передач. Визначені формули для розрахунку оптимальних параметрів цифрових регуляторів статорних струмів двигунів і швидкостей. Наведені результати комп’ютерного дослідження перехідних процесів в середовищі MatLab. Показано, що розглянута система електроприводу забезпечує як оптимальні динамічні характеристики, так и точний розподіл навантаження між двигунами.
PDF-версія

Випуск 7, Сторінки: 57-64
Методологія та результати комп’ютерного моделювання електричної провідності нанокомпозитів
А. Стельмащук, І. Карбовник
Проаналізовано електричні процеси у композитних системах, що складаються із хаотично розміщених провідних нанотрубок та діелектричного наповнювача. Описані етапи статистичного моделювання цієї системи з використанням підходів теорії перколяції. Проілюстровано вплив тунельної і власної провідності нанотрубок на загальну провідність композиту. Застосовано модель випадкових резисторів для обчислення загальної еквівалентної провідності композитної системи. Наведено результати проведених комп’ютерних експериментів щодо моделювання електричної провідності нанокомпозитів. Показані залежності електричної провідності нанокомпозита від геометричних параметрів нанотрубок і характеристик тунельної провідності між трубками.
PDF-версія

Випуск 7, Сторінки: 65-71
Застосування microSD карти як системного диска
В. Костогриз
Реалізовано спосіб застосування microSD карти як системного диска за допомогою інсталяційних файлів та програмних засобів операційної системи Microsoft Windows. Для налаштування microSD карти як системного диска застосовували розпаковані файли WIM-файла та засоби DISM, Diskpart, BCDboot. Відповідно, microSD карта може бути системним диском як для фізичних комп’ютерів, так і для віртуальних машин. Віртуалізацію на рівні операційної системи виконували на основі програмного продукту VMware Workstation Pro. З’ясовано, що застосування microSD карти у такий спосіб сприяє підвищенню енергоефективності системи.
PDF-версія

Випуск 7, Сторінки: 72-79
Створення багатовимірного OLAP-куба послуг готельно-туристичного комплексу Прикарпаття
С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, Н. Свелеба, З. Любунь, Я. Шмигельський, В. Сокульський, В. Лозовал, І. Карпа
Створено реляційну багатовимірну базу даних готельно-туристичного комплексу Прикарпаття. Базу даних зведено до третьої нормальної форми. У базі даних використано зв’язок "один-до-багатьох" і "багатьох-до-багатьох". База даних сховища має схему типу "зірка". На основі бази даних створено багатовимірний OLAP-куб.
PDF-версія

Випуск 7, Сторінки: 80-85
Аналіз руху об’єктів МЕМС пристроями
Л. Монастирський, А. Власов, О. Петришин
Створено недорогу енергоефективну систему контролю динамічних процесів на основі МЕМС гіроскопа-акселерометра GY-521, яка працює на інтерфейсі І2С з мікроконтролером Arduino Leonardo та застосуванням радіочастотних модулів nRF24L01+. Доведено, що такі системи можна застосувати для вдосконалення тренувального процесу спортсменів і контролю динаміки фізичного стану людей похилого віку в "розумному" будинку.
PDF-версія

Випуск 7, Сторінки: 86-92
Особливості збирання й опрацювання масивів даних для управління розумним об’єктом
Л. Монастирський, О. Петришин
Створено недорогу та енергоефективну систему клімат-контролю та безпеки "розумного" будинку на основі мікрокомп’ютерів Raspberry Pi з операційною системою Raspbian і радіочастотних модулів nRF24l01+. Досліджено особливості збирання, опрацювання та передавання даних у розроблених системах "розумного" будинку. На основі масивів інформації, отриманих сервером за довготривалий період, буле створено математичну модель об’єкта, оптимізовану для різних можливих сценаріїв.
PDF-версія

Випуск 7, Сторінки: 93-104
Актуальні проблеми інформаційної безпеки та способи їхнього вирішення
Ю. Корчак, Ю. Фургала
Проаналізовано сучасний стан глобальної інформаційної безпеки, описано нові кіберзагрози, напрями та методи боротьби з ними. Інтегрування технологій повсюдної безпеки дасть змогу замовникам і надавачам послуг використовувати переваги загрозоорієнтованого захисту, оскільки саме такий тип захисту найбільш актуальний для протидії сучасному динамічному ландшафту загроз. Тільки в разі запровадження повсюдного захисту можна без зайвих ризиків використовувати можливості, які надає цифрова економіка і всеосяжний інтернет. Особливу увагу також звернено на таке шкідливе програмне забезпечення, як руткіти, які значно небезпечніші, ніж віруси.
PDF-версія

Випуск 7, Сторінки: 105-116
Високопродуктивних транспорт міського перевезення пасажирів на базі мобільних роботів
Е. Проліско, В. Шуть
Представлений проект інтелектуальної транспортної системи масового конвеєрного перевезення пасажирів на базі мобільних автономних роботів, які збираються у каравани по касетному принципу. Цей тип громадського транспорту направлений на підвищення мобільності та гнучкості перевезення пасажирів. Він має значні економічні вигоди, оскільки по продуктивності перевезень не поступається метро і в той же час його вартість виготовлення та обслуговування на два порядки нижче.
PDF-версія

Випуск 7, Сторінки: 117-124
Адаптивна система керування транспортним потоком на основі нечіткого логічного висновку
І. Оленич
Запропоновано адаптивну систему керування транспортним потоком на основі контролера нечіткої логіки. Завдяки відображенню вхідних даних за допомогою лінгвістичної змінної і закладених у базі нечітких продукційних правил для поточних значень завантаженості перехрестя визначено оптимальні параметри світлофорного циклу. Застосування апарату нечіткої логіки дає змогу врахувати динаміку транспортних потоків і підвищити ефективність функціонування регульованого перехрестя.
PDF-версія

Випуск 7, Сторінки: 125-137
Зіставний аналіз статистичних властивостей східнослов’янських текстів
О. Кушнір, Т. Стрипко, В. Таранець, Л. Кушнір, С. Вельгош
Розроблено програмне забезпечення для дослідження низки статистичних властивостей текстів, написаних східнослов’янськими мовами, найперше українською та російською. Реалізовано комп’ютеризовану методику фонетичного аналізу та складоподілу. Виконано статистичну обробку текстів із трьох корпусів художньої літератури, одержано відповідні рангові залежності та описано їх теоретичними виразами. Шляхом зіставного аналізу з’ясовано схожі та відмінні риси фонетики і фоніки української та російської мов, а також їхній історичний розвиток.
PDF-версія

Випуск 7, Сторінки: 138-142
ІТ-освіта в Україні: куди йдемо?
Г. Злобін, А. Шевчик, В. Шевчик
Розглянуто розвиток, застосування і наслідки впровадження нових технологій в ІТ-бізнесі. Проаналізовано перспективи ІТ-освіти в Україні. Наголошено, що, незважаючи на наявність великої кількості вищих навчальних закладів в Україні, які ведуть підготовку спеціалістів для ІТ-бізнесу, простежується розходження між потребами ІТ-бізнесу та рівнем підготовки випускників вищої школи. Запропоновано способи подолання розриву між ІТ-освітою та ІТ-бізнесом.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем