ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 61

Випуск 61, Сторінки: 3-13
Метод порівняння трудомісткості діакоптичного моделювання електронних схем у разі різних топологій декомпозиції моделі
І. Хвищун, Б. Квятковський
Ефективність діакоптичного моделювання електронних схем залежить від обраної топології декомпозиції. Запропоновано метод порівняння трудомісткості інтегрування незв’язаним неявним методом Ейлера за різних топологій декомпозиції математичної моделі. Введено спосіб кількісного опису трудомісткості процесу моделювання. Описано емпіричний метод оцінки рівня впливу зв’язків між невідомими моделями на стійкість незв’язаного неявного методу Ейлера. Досліджено стратегії перемикання між топологіями декомпозиції. Задано лінійний порядок на множині можливих топологій декомпозиції
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 14-18
Автоколивання у цифрових фільтрах, що зумовлені квантуванням за рівнем
Л. Синицький, Я. Шмигельський
Для визначення областей існування автоколивань у цифрових фільтрах, що виникають за рахунок квантування за рівнем, застосовано метод гармонічного балансу. На прикладі цифрових фільтрів другого порядку показано, що цей метод може успішно застосовуватися для виявлення довгоперіодних автоколивань. Отримано оцінку для максимальної амплітуди симетричних автоколивань у випадку, коли ефект квантування за рівнем зумовлений операцією Round (заокруглення до найближчого цілого)
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 19-25
Кінетична ко-енергія електромагнетного поля
В. Чабан
З’ясовано, що в нелінійному анізотропному середовищі кінетичні енергія й ко-енергія електромагнетного поля, яка задовольняє фізичний принцип найменшої дії у варіаційному інтегральному принципі Гамільтона-Остроградського, забезпечують однакові силові характеристики цього принципу
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 26-31
Стан теорії й техніки наномагнетизму
Р. Пеленський
Проаналізовано стан розвитку теорії для математичного моделювання процесів у наномагнітних елементах технічних пристроїв та в біоелементах. Розглянуто сучасні технології та технічні можливості виготовлення наномагнітних елементів і пристроїв
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 32-37
Визначення параметрів вихрострумового перетворювача в разі його взаємодії з феромагнітним зразком
В. Мартинов, Д. Трушаков
Наведено результати теоретичних досліджень взаємодії накладного вихрострумового перетворювача з П-подібним магнітопроводом та контрольованого феромагнітного матеріалу. Розроблено математичну спрощену модель та отримано формули для інженерного розрахунку внесених у ВСП активного та реактивного опорів, що можуть бути використані для розробки вихрострумових дефектоскопів
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 38-48
Дослідження динамічних властивостей вуглецевих нанотрубок методом молекулярної динаміки
Р. Грицьків
Розвинуто метод аналізу властивостей фононів для нанотрубок, промодельованих молекулярною динамікою, з використанням автокореляційних функцій потік - потік; який застосовано для розрахунку та класифікації кривих дисперсії фононів нанотрубки (5, 5). Визначено ключові коливні характеристики, результати порівняно з розрахунками, що виконані іншими методами
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 49-59
Числове моделювання алгоритму Гровера для квантового пошуку даних
Б. Павлишенко
Розглянута в роботі числова модель квантового алгоритму Гровера дає змогу проаналізувати зміни амплітуд квантових станів для реалізації квантового пошуку у випадку рівномірного та довільного розподілу цих амплітуд. Проаналізовано вибір оптимальної кількості ітерацій Гровера для підсилення амплітуд шуканих квантових станів
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 60-68
Застосування моделі дискретного розподілу часів релаксації для опису діелектричної дисперсії у високоомних кристалах GaSe
О. Флюнт
Низькочастотний діелектричний спектр типу ωn-1, де ω - кутова частота, а n ≈ 0,8, у високоомних кристалах GaSe проаналізовано за допомогою запропонованої моделі дискретного розподілу концентрації ефективних диполів за часами релаксації. З’ясовано, що цю систему не можна характеризувати єдиною концентрацією ефективних диполів, проте концентрації, обчислені в межах реально можливого частотного діапазону, у разі довільного вибору частоти не повинні відрізнятися між собою більше ніж на два порядки. Перерозподіл спектра розподілу ефективних часів релаксації в разі зміни температури дає змогу пояснити експериментальні температурні залежності частотно залежної діелектричної проникності та показника степеня n в ділянці домінування спектра, характерного для системи зі стрибковим переміщенням носіїв заряду, та оцінити порядки цих величин
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 69-75
Перехідна характеристика високоомних шаруватих кристалів GaSe, зумовлена струмами поляризації
О. Флюнт
Розраховано перехідну характеристику f(t), зумовлену струмами поляризації у високоомних кристалах GaSe, діелектрична дисперсія яких пропорційна до ωn-1, де ω - кутова частота, n ≈ 0,8, характерна для стрибкового переміщення носіїв електричного заряду. Розрахунок виконано на підставі експериментально отриманих низькочастотних діелектричних спектрів раніше запропонованим методом, в основі якого апроксимація експериментальних даних за допомогою кубічних сплайнів з подальшим аналітичним розрахунком інтегралів. Оцінено часовий інтервал, на якому перехідна характеристика достовірна з певною точністю, відповідно до частотного діапазону, на якому відомий діелектричний спектр
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 76-81
Знаходження J-інтеграла методом цифрової спекл-кореляції для композитних матеріалів
Т. Половинко, Л. Муравський
Досліджено поверхневі деформації в ділянці концентратора напружень методом цифрової спекл-кореляції під дією статичного навантаження. Побудовано поля переміщень та поля деформацій у ділянці концентратора напружень, а також графічні залежності J-інтеграла від довжини тріщини
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 82-89
Застосування скриптового програмування у LINUX для створення бази даних результатів спостережень у АО ЛНУ
А. Білінський
Розглянуто проблему оперативного впорядкування масиву експериментальних даних на прикладі опрацювання результатів позиційних спостережень штучних супутників Землі в Астрономічній обсерваторії ЛНУ. Згідно з попереднім досвідом маніпуляції даними результатів лазерних спостережень супутників у АО, за основу взято базу даних MySQL. Проте потік даних організовано лише за допомогою скриптового програмування у Linux. Усі використані програмні засоби є сучасним вільним програмним забезпеченням, що швидко розвивається: Shell, Perl, MySQL. Комлекс розроблених скриптів дав змогу автоматично виконувати низку рутинних часозатратних процедур. Це допомогло оперативніше передавати дані результатів спостережень, що надає їм більшої наукової та практичної цінності, а також організувати локальну базу даних з мережевим доступом
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 90-98
Автоматизована система моніторингу параметрів довкілля
О. Дзендзелюк, І. Мусійчук, В. Рабик
Описано апаратне і програмне забезпечення автоматизованої системи моніторингу параметрів довкілля. Наведено головні технічні характеристики системи, параметри, які можна вимірювати, передавати, опрацьовувати за її допомогою. Детально розглянуто режими роботи автоматизованої системи, її функціональну схему, призначення всіх складових. Описано алгоритм передавання виміряних даних по бездротовому зв’язку, формат посилань, а також розроблений графічний інтерфейс Weather Station, призначений для керування системою за допомогою персонального комп’ютера
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 99-108
Структура та технологія побудови географічної інформаційної системи для екологічного моніторингу
Л. Муравський, В. Кошовий, Л. Мельничок, О. Альохіна, І. Курсіш
Описано структуру географічної інформаційної системи (ГІС), орієнтованої на вирішення завдань екологічного моніторингу Шацького національного природного парку. Проаналізовано джерела одержання даних про стан екосистем на території парку. Розроблено інформаційні технології формування тематичних шарів ГІС та наповнення баз даних, що характеризують екологічний стан об’єктів моніторингу. Наведено способи відображення даних у ГІС та приклади її використання для розв’язування практичних задач
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 109-112
Нелінійна фільтрація та кластеризація растрових зображень електронної мікроскопії
Б. Павлишенко, Р. Шувар
Запропоновано алгоритми нелінійної медіанної фільтрації та кластеризації типових растрових зображень електронної мікроскопії
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 113-119
Дослідження розпізнавання рукописних зображень за допомогою повнозв’язних і неповнозв’язних нейромереж та генетичних алгоритмів
А. Фаренюк, З. Любунь, О. Фаренюк
Одним з найскладніших завдань автоматизованих систем є розпізнавання рукописних символів. Незважаючи на актуальність, воно ще дуже далеке від вирішення. Поки не запропоновано ефективних алгоритмів розпізнавання, та й не відомо, чи вони взагалі існують, тому природно залучити системи штучного інтелекту, використавши властиву їм адаптивність. Для розпізнавання ми використали як повнозв’язні, так і не повнозв’язні багатошарові нейромережі (багатошарові персептрони). Для вибору оптимального режиму роботи мережі застосовано генетичні алгоритми. Навчальна вибірка складається з наборів цифр від "0" до "9", та знаків "+", "-" і ",", написаних різними людьми
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 120-127
Удосконалення процесу вимірювань показника заломлення інтерферометрично-поворотним методом
Н. Андрущак, І. Карбовник, Я. Бобицький, А. Андрущак, О. Кушнір
Описано модернізовану установку для прецизійного визначення показників заломлення матеріалів оптоелектроніки. Розглянуто схеми високоточного позиціонування досліджуваного зразка та автоматизованої реєстрації інтерференційної картини. Запропоновано спосіб усунення систематичної похибки вимірювань, пов’язаної з можливою непаралельністю зразків. Наведено результати тестових вимірювань
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 128-134
Пристрій для вимірювання поглинання тонкоплівкових покрить фототепловим методом
Г. Петровська, І. Демкович
Наведено результати розробки безконтактного неруйнівного методу вимірювання поглинання тонкоплівкових покрить, що ґрунтується на використанні фототеплових ефектів. Поглинуту потужність визначено за розміром теплової лінзи, яка виникає у повітрі поблизу поверхні досліджуваного зразка в разі опромінення його пучком потужного лазера з відомим просторово-часовим розподілом випромінювання. Для реєстрації фазових змін, спричинених тепловою лінзою, використано двоканальний сканувальний інтерферометр Фабрі-Перо. У випадку використання для опромінення досліджуваного зразка аргонового лазера з потужністю 5 Вт чутливість під час вимірювання коефіцієнта поглинання становить 0,005 % за відносної похибки вимірювань не більше 10 %
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 135-146
Випромінювальні рекомбінаційні процеси в кристалах PbWO4 і PbWO4:Tb3+ за низьких температур
С. Новосад, Л. Костик, І. Новосад, І. Сольський
Проаналізовано результати досліджень спектральних характеристик рентгено- і фотолюмінесценції, термо- і фотостимульованої люмінесценції, впливи довгохвильового випромінювання на криві термостимульованої люмінесценції в температурному інтервалі 90-295 К неактивованих і слабколегованих домішкою тербію кристалах вольфрамату свинцю. З розглянутих літературних даних і отриманих результатів випливає, що центри захоплення в досліджених кристалах головно зумовлені дефектами матриці. В процесі рентгенівського опромінення PbWO4 і PbWO4:Tb3+ при 90 К, крім формування F+- і F-центрів, можливе утворення F--центрів біля йонів Pb3+ у разі заповнення вакансій кисню трьома електронами. Природа фоточутливого піка термостимульованої люмінесценції при 108 К пов’язана з комплексними центрами [Pb3++(WO3+F-)]. Зроблено припущення, що фотостимульована люмінесценція в PbWO4:Tb3+ виникає в електронній стадії рекомбінаційного процесу в разі фотоделокалізації електронів на першій стадії переважно з F--центрів, які є в складі цих асоційованих пар, а на другій стадії - переважно з F-центрів. Оптичне і термічне руйнування центрів [Pb3++(WO3+F-)] приводить до появи випромінювальної анігіляції екситонів, що локалізуються на комплексах [Pb2++(WO3+F)].
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 147-154
Вивчення впливу домішок свинцю і заліза на властивості ртутних високотемпературних надпровідників, синтезованих золь-гель методом
М. Васюк, А. Васьків, Р. Грицьків, Ю. Кулик, М. Матвіїв, Б. Садовий
Виконано синтез легованих свинцем і залізом керамік HgBa2Ca2Cu3O8+δ з використанням прекурсора з підвищеною гомогенністю і хімічною активністю, який отримано золь-гель методом. Прекурсор та ВТНП матеріал досліджували методом електронної мікроскопії. Вивчено вплив термовідпалу на електричні властивості керамік, проаналізовано мікроструктуру отриманого матеріалу. На підставі вимірювань температурних залежностей електроопору керамік HgBa2Ca2Cu3O8+δ визначено температуру надпровідного переходу та його форму. Під час легування залізом HgBa2Ca2Cu3O8+δ спостережено зниження Tc і підвищення сили пінінгу
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 155-163
Поведінка електронної підсистеми кристалів K2ZnCl4 в умовах одновісних тисків
З. Когут, В. Габа, В. Стадник, Р. Брезвін, І. Матвіїшин, О.Попель
Досліджено вплив одновісних напружень уздовж головних кристалофізичних напрямів на температурні залежності показників заломлення ni та електронну поляризовність кристалів K2ZnCl4. З’ясовано, що ni достатньо чутливе до дії одновісних напружень. Розраховано внесок електронної поляризовності у зміни показників заломлення механічно вільних та затиснутих одновісними тисками кристалів K2ZnCl4. Виявлено значне баричне зміщення точок фазових переходів парафаза-несумірна-сумірна фази, що зумовлено впливом одновісних напружень на структуру кристала K2ZnCl4.
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 164-170
Мікроскопічні дослідження дефектної структури приповерхневого шару кристалів p-Si
Б. Павлик, Р. Дідик, Й. Шикоряк, А. Штабалюк, М. Кушлик
З використанням методик оптичної, електронно- та атомносилової мікроскопії досліджено процеси перебудови структурних дефектів у при-поверхневому шарі кристалів р-Si. Виявлено формування правильно орієнтованих кристалітів на поверхні (111) кристалів кремнію. Запропоновано механізм формування таких кристалічних включень, які грунтуються на процесах взаємодії точкових дефектів, домішкових центрів і дислокацій. Подальша їхня кластеризація супроводжується ростом кристалітів нано- та мікронних розмірів
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 171-179
Особливості електропровідності опромінених та пружнодеформованих кристалів р-Si
Б. Павлик, Р. Дідик, Й. Шикоряк, М. Кушлик, І. Чегіль
Досліджено механостимульовані електрофізичні процеси в кристалах p-Si, які були піддані дії рентгенівського опромінення. З’ясовано, що в процесі одновісної пружної деформації в кристалах p-Si відбувається прогинання наявних дислокацій. На ядрах цих дислокацій локалізовані хмарини Котрелла, які змінюють механостимульовану електропровідність зразків. Немонотонність зміни механостимульованої провідності є підтвердженням локалізації заряджених дефектів та домішок у хмаринах Котрелла. На підставі експериментальних даних доведено, що низькодозове (D ≤ 260 Гр) Х-опромінення приводить до збільшення механічної жорсткості досліджуваних кристалів. Цей ефект пояснюється процесами радіаційно-стимульованого впорядкування дефектної структури кристала, а також тим фактом, що міжвузлові атоми Si, які утворюються під дією опромінення, є ефективними стопорами для руху дислокацій
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 180-187
Просвітлення ґраткою межі прозорий діелектрик-повітря
В. Фітьо, І. Яремчук
Проаналізовано просвітлення поверхонь прозорий діелектрик-повітря з використанням діелектричних ґраток з прямокутним профілем або зі спеціальним рельєфом, які сформовані на поверхні прозорого діелектрика. Довежено, що таким методом можна забезпечити повне просвітлення окремо для кожної поляризації. Отримано наближені аналітичні вирази для визначення параметрів ґратки з прямокутним профілем. Розраховано оптимальні профілі штриха ґратки, які забезпечують мінімальне відбивання для хвиль ТЕ- і ТМ-поляризацій. Зі збільшенням товщини рельєфної ґратки коефіцієнт відбивання зменшується в широкій смузі довжин хвиль
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 188-194
Оптичне двопроменезаломлення в кристалах солей Туттона
І. Половинко, С. Рихлюк, C. Свелеба
З температурних змін приростів оптичного двопроменезаломлення виявлено фазові переходи за температури близько 200 і 300 К у кристалах K2Zn(SO4)2·6H2O та за температури 280 К для кристалів K2Со(SO4)2·6H2O. З використанням термодинамічної функції Ґіббса розраховано залежність зміни приросту діелектричної проникності δ(Δε) на оптичних частотах від зміни приросту оптичного двопроменезаломлення δ(Δn)
PDF-версія

Випуск 61, Сторінки: 195-204
Про використання вільного програмного забезпечення з метою створення навчальної оболонки для вивчення мов програмування
Г. Злобін, В. Скляр, О. Чмихало, В. Шевчик
Описано досвід розробки і використання навчальної оболонки для вивчення мов програмування на базі вільного програмного забезпечення
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем