ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 60

Випуск 60, Сторінки: 3-11
Метод діагностики мехатронічних систем шляхом функціональної декомпозиції
Б. Благітко, В. Бригілевич, І. Ярмоловський
Розглянуто об’єднану методологію для виявлення несправностей мехатронічних систем. Модель системи охоплює електричний, механічний блоки і блок взаємозв’язку. Алгоритм діагностики, який використовують для електричних схем, розширений на мехатронічні системи. Для підтвердження ефективності методу виконано тестування несправностей маніпулятора руки робота
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 12-20
Алгоритм розкладання графів за допомогою їхніх кістяків
Т. Гришанович
Розглянуто питання розкладання (розфарбування, декомпозиції) графів. Зокрема, описано метод та алгоритм розкладання графа за допомогою його кістяків. Наведено приклади роботи такого алгоритму для неорієнтованих ненавантаженого графів різної розмірності, а також приклад програмної реалізації конкретною мовою програмування. Окреслено головні проблеми, що виникли під час побудови нормальних кістяків графів
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 21-26
Алгоритм аналітичного розв’язування рівняння Ван-дер-Поля для систем комп’ютерної математики
Г. Злобін, О. Довгаль
Рівняння Ван-дер-Поля давно відоме в математиці та електротехніці, його особливістю є те, що коефіцієнт жорсткості рівняння пропорційний до значення його параметра μ. Алгоритми числового інтегрування диференціальних рівнянь дуже часто тестують саме на цьому рівнянні. Описано алгоритм аналітичного розв’язування цього рівняння методом малого параметра та досліджено його стійкість щодо параметра μ. Оскільки алгоритм потребує великої кількості рутинних алгебричних операцій, то використано систему комп’ютерної математики Maple
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 27-38
Використання багатошарової нейромережі в системах автоматичного регулювання
Р. Лозинський, З. Любунь
На прикладі моделі системи автоматичного регулювання температури печі описано можливість створення ефективної системи регулювання з використанням багатошарової нейромережі. Визначено стійкість нейромережевої системи регулювання до зміни параметрів об’єкта регулювання
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 39-44
Оптимальний вибір мови програмування для розробки програм моделювання динамічних систем
А. Харів, І. Хвищун, М. Баран
Значну кількість задач моделювання динамічних режимів технічних пристроїв зводять до розв’язання систем лінійних алгебричних рівнянь. Схожі системи найчастіше розв’язують методом Гауса або його модифікаціями. У статті подано результати дослідження залежності швидкодії алгоритму методу Гауса від мови програмування, якою його реалізовано
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 45-53
Адаптивний діакоптичний алгоритм моделювання електронних схем
І. Хвищун, Б. Квятковський
Наведено алгоритм моделювання електронних схем на підставі незв’язаного методу числового інтегрування. Досліджено ефективність застосування процедури адаптивного вибору топології декомпозиції. Запропоновано вдосконалення алгоритму декомпозиції, яке дає змогу підвищити швидкодію моделювання схем. Запропоновано визначення матриці впливу, яку використано як параметр в алгоритмі вибору топології декомпозиції. Визначено тип задач, для яких декомпозиція на підставі матриці впливу приводить до підвищення ефективності роботи алгоритму
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 54-57
Модифікований метод Ньютона для розрахунку періодичних режимів нелінійних динамічних систем
Я. Шмигельський
Для числового моделювання періодичних режимів нелінійної динамічної системи запропоновано новий варіант демпфованого методу Ньютона. На відміну від класичного демпфованого методу Ньютона, пропонований метод може працювати з нульовим значенням параметра демпфування. З’ясовано, що для вибору на кожній ітерації оптимального значення параметра демпфування можна використати відомі алгоритми
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 58-64
Теоретичні засади варіаційної задачі аналізу електромагнітного поля. Частина 2
М. Говикович
На підставі отриманого в Частині 1 виразу енергетичного функціонала для формулювання варіаційної задачі аналізу електромагнітного поля та методики інваріантних наближень сформовано дискретний аналог цього функціонала. Отриманий аналог має тензорний характер, що є наслідком застосування для його формування многочленів Тейлора. Він є функцією значень векторного потенціалу магнітного поля та скалярного електричного потенціалу у вузлах сітки. Отримано систему рівнянь для мінімізації цього функціонала
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 65-77
Моделювання росту фрактальних кластерів та розрахунок їхніх оптичних спектрів
І. Болеста, Р. Грицьків, І. Колич
З використанням комп’ютерного моделювання визначено взаємозв’язок між структурою фрактальних кластерів та їхніми оптичними спектрами. Симуляцію росту фрактальних кластерів реалізовано у моделях частинка-кластер для дво- і тривимірного випадків та кластер-кластер для двовимірного випадку. Спектри фрактальних кластерів розраховували методом дискретної дипольної апроксимації, у якій враховано електродинамічну взаємодію між частинками в інтервалі ближнього, проміжного і дальнього поля. Доведено, що об’єднання невзаємодійних частинок у фрактал супроводжується появою більш довгохвильової смуги поверхневого плазмонного резонансу. Її інтенсивність зростає зі збільшенням кількості агрегатизованих частинок, а максимум зміщується у довгохвильову ділянку. З’ясовано, що характер спектра фрактальних кластерів однаковий для різних моделей росту фракталів. Отримані результати якісно узгоджуються з експериментальними дослідженнями оптичних спектрів нанодиспергованих систем.
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 78-83
Прогнозування грозонебезпечних явищ на основі ймовірносних моделей процесу пасивної реєстрації та пеленгації блискавок
В. Данилович, В. Смичок
У статті розглянуто проблему виявлення та прогнозування блискавок. Авторами запропоновано метод пасивної локалізації блискавок без використання метеорологічної радіолокаційної станції. Запропоновано застосування параметричного підходу до моделювання основних метеорологічних параметрів грозонебезпечних явищ. Запропоновано теоретико-імовірнісну модель, яка забезпечує оптимальне прогнозування динамічних взаємозв’язків процесу. У моделюванні в розрахунку прогнозування особливу увагу звернено на "вертикальні токи" в атмосфері
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 84-92
Моделювання композитних матеріалів ланцюжковою електричною схемою
Ю. Мочульський
Наведено результати дослідження усталеного режиму в ланцюжковій CL-схемі, яку використовують як електричну модель композитних матеріалів з мікроскопічних елементів. З’ясовано, що в такій схемі за скінченної кількості ланок можуть існувати два режими: швидкого загасання сигналу і дискретної стоячої хвилі, які залежать від частоти вхідного сигналу
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 93-103
Розподіл температури в тканинах у разі радіочастотної абляції пухлин
Б. Павлишенко
Проаналізовано нестаціонарну крайову задачу для моделі радіочастотної абляції тканинних пухлин. Розраховано просторові розподіли температури, потенціалу та зон термодеструкції. Доведено ефективність використання електродів зі змінним потенціалом.
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 104-110
Опрацювання результатів спостережень штучних супутників Землі на лазерно-локаційній станції "Львів-1831"
С. Апуневич, А. Білінський, С. Апуневич, Я. Благодир
Лазерна локація штучних супутників Землі (Satellite Laser Ranging (SLR)) - один з найважливіших методів геодезичних та геофізичних досліджень. Спостереження в лазерній локації полягає у вимірюванні відрізку часу, протягом якого надкороткий лазерний імпульс подорожує від наземної станції до супутника та у зворотному напрямі (віддалеметрія). Cтанція лазерної локації Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка належить до Міжнародної служби лазерної локації під кодом "LVIL-1831". Для первинного опрацювання результатів спостережень використовують стандартний алгоритм Ермонсо (Herstmonceux), який зазначає порядок отримання зі спостережень і теоретичних передбачень для орбіт супутників (ефемерид) результатів у вигляді так званих нормальних точок, які пересилають у міжнародні центри опрацювання даних. Донедавна на станції "Львів-1831" використовували закрите програмне забезпечення, яке постачав виробник апаратного комплексу. З огляду на зміни у форматах вхідних і вихідних даних, зміни і модернізацію приймальної апаратури виникла потреба розробки власного програмного комплексу, що складається з системи керування телескопом у реальному часі, системи реєстрації та первинного опрацювання. Для первинного опрацювання даних автори розробили програму під кодовою назвою NoPo. У ній використано новітні методи інтерполяції та апроксимації, а також методи аналізу часових рядів, статистичної фільтрації. Програма є вільним програмним забезпеченням, реалізована мовою C для платформи на базі ОС Linux.
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 111-117
Використання цифрової метеостанції WS3600 на станцїї лазерної віддалеметрії "Львів-1831"
А. Білінський, К. Мартинюк-Лотоцький, Н. Вірун, С. Апуневич, Я. Благодир, Е. Вовчик
Лазерна локація супутників Землі - вимірювання часу прольоту оптичного імпульсу до супутника і назад. Для забезпечення результатів спостережень на рівні 10 мм точності та довготривалої стабільності необхідно враховувати миттєвий стан атмосфери. Таке завдання вирішують методом моделювання метеопараметрів уздовж прольоту оптичного імпульсу за наземними даними, виміряними на станції. Розглянуто метеостанцію як одну зі складових станції лазерної локації супутників, її вплив на точність результатів спостережень. Описано реалізацію приєднання метеостанції WS3600 до персонального комп’ютера з операційною системою Linux у вигляді комплексу програм та скриптів з виділеним сервером даних.
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 118-123
Оптимізація методу визначення параметра фільтра дробового степеня у кореляційній функції для аналізу спекл-зображень
І. Голинський, Л. Муравський, Т. Половинко
Досліджено поверхневі деформації композитних матеріалів під дією статичного навантаження за допомогою методу цифрової спекл-кореляції. Оптимізовано метод обчислення показника фільтра дробового степеня у кореляційній функції, що використовують для аналізу спекл-зображень. Отримано залежності питомої інтенсивності та усередненого переміщення d від параметра фільтра дробового степеня α.
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 124-131
Сенсори спиртів на основі оксиду цинку та аналіз їхнього відгуку за допомогою нейромережевої технології
О. Ляшков, Т. Булана, І. Гомілко
Вивчено газочутливі властивості керамічних сенсорів на базі ZnO до парів етилового й ізоамілового спиртів. Розроблено методику опрацювання сигналу газового сенсора, за допомогою якої аналізують часові та температурні залежності електропровідності в різному газовому оточенні та різних парціальних тисках адсорбату. Для розв’язування задач, пов’язаних з опрацюванням сигналів газових сенсорів, використано нейромережеві алгоритми, що дало змогу значно зменшити кількість образів, які необхідно застосовувати для опрацювання даних, що надходять від сенсора.
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 132-138
Методи непрямого вимірювання біосигналів та фізичних велечин на підставі релаксаційних процесів
В. Мосійчук, О. Шарпан
Обґрунтовано спосіб реалізації непрямого цифрового вимірювання декількох інформативних та декількох опорних сигналів одним сенсором. Досліджено опосередкований вплив фізіологічних процесів на швидкість релаксації та перетворення тривалості релаксаційного процесу в цифровий код. З використанням моделі порту вводу/виводу цифрового пристрою керування, напівпровідникового переходу та біотканини описано шляхи практичної реалізації таких вимірювань біосигналів. На підставі еквівалентних схем визначено необхідні для цифрового первинного перетворення алгоритмічні кроки.
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 139-146
Енергетичні функції в задачах масштабування з врахуванням вмісту растрових зображень
Ю. Шийка, Р. Шувар
Розглянуто особливості побудови і застосування енергетичних функцій у задачах обробки растрових зображень з урахуванням вмісту. Крім відомих з літератури енергетичних функцій, запропоновано використовувати високочастотний фільтр на основі швидкого перетворення Фур’є. За допомогою програмної реалізації методу непропорційного масштабування Seam Carving з урахуванням вмісту зображення досліджено різні енергетичні функції. Наведено особливості застосування, переваги і недоліки досліджених енергетичних функцій. Як критерій ефективності використання тої чи іншої енергетичної функції запропоновано застосувати графік залежності зростання середньої енергії зображення від зміни розміру зображення
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 147-155
Першопринципні розрахунки електронної структури суперіоніка Ag2CdI4
І. Болеста, С. Вельгош, І. Карбовник
Виконано першопринципні розрахунки зонної енергетичної структури суперіоніка Ag2CdI4. Як метод розрахунку обрано наближення локальної електронної густини з використанням ультрам’яких псевдопотенціалів та обмінно-кореляційних поправок Пердю-Зунгера. Розрахунок виконували з використанням пакета CASTEP. Проаналізовано дисперсію енергетичних рівнів та внесок парціальних складових у повну густину електронних станів. Зроблено порівняння розрахованого спектра поглинання Ag2CdI4 зі спектром, отриманим експериментально.
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 156-162
Еволюція заряду в діелектрику на межі поділу Bi-Si-Al, стимульована дією радіації
Б. Павлик, А. Грипа, Д. Слободзян, Р. Лис, Й. Шикоряк, Р. Дідик
Досліджено радіаційно-стимульовані зміни вольт-фарадних характеристик, густину поверхневих станів та величину ефективного заряду, локалізованого в ділянці області діелектричного бар’єрного прошарку. З’ясовано, що за доз рентгенівського опромінення D<260 Гр відбувається локалізація додатного заряду на генерованих центрах захоплення і, як наслідок, зменшення амплітуди характерного максимуму на ВФХ. У діапазоні досліджуваних доз опромінення утворення нових центрів не виявлено.
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 163-167
Дослідження оптичних спектрів кристалів K2MgxNi1-x(SO4)2·6H2O
І. Половинко, С. Рихлюк, В. Коман
Запропоновано оригінальний спосіб вирощування мішаних кристалів солей Туттона. Досліджено оптичні спектри поглинання кристалів K2MgxNi1-x(SO4)2·6H2O (x = 0; 0,2; 0,4). Розраховано силу кристалічного поля Dq та параметр Рака В. Доведено можливість використання кристалів такого типу з вмістом іонів нікелю як ефективних оптичних фільтрів УФ-діапазону в оптоелектронних пристроях. Зокрема, з’ясовано, що в разі збільшення вмісту магнію в таких кристалах збільшується пропускання в УФ-діапазоні (λ = 220-270 нм).
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 168-175
Намагніченість та гіромагнітне відношення в Ga- та Al-заміщеному ферогранаті Tm3Fe5O12
І. Сиворотка
Розраховано концентраційні та температурні залежності намагніченості й ефективного гіромагнітного відношення в Ga- та Al-заміщеному ферогранаті Tm3Fe5O12. Використано модель Неєля теорії молекулярного поля Вейса та враховано функції розподілу йонів Ga і Al по підгратках гранату. З’ясовано, що компенсація магнітного моменту та компенсація моменту імпульсу у ферогранаті Tm3Fe5-xAlxO12 відбуватись не буде. Визначено концентрацію Ga, для якої за кімнатної температури в тулієвому ферогранаті відбувається компенсація моменту імпульсу
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 176-185
Використання ПЕОМ у курсі "Теорія коливань і хвиль"
Г. Злобін, О. Довгаль
Для виконання лабораторного практикуму з курсу "Теорія коливань і хвиль" на кафедрі радіофізики ЛНУ імені Івана Франка понад десять років використовують спеціалізовані комп’ютерні системи типу DS0, Matlab та Octave, які дають змогу студенту швидко й інтерактивно перевіряти результати його роботи та будувати графіки отриманих ним залежностей. Завдяки такому підходу студенти можуть більше часу приділяти саме вивченню теоретичного матеріалу і формуванню математичної моделі, ніж виконанню рутинних алгебричних та графічних операцій. Коротко описано головні практичні підходи та засоби для розв’язування поставлених задач, які використовують для виконання лабораторних робіт.
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 186-194
Апаратне і програмне забезпечення лабораторного практикуму з електротехніки і електроніки
З. Любунь, І. Мусійчук, В. Рабик
Описано апаратне і програмне забезпечення лабораторного стенда з електротехніки й електроніки. Наведено головні технічні характеристики стенда, опис лабораторних робіт, які виконують за його допомогою. Детально розглянуто режими роботи стенда, функціональне призначення його клавіатури та індикації. Як приклад розглянуто лабораторну роботу з дослідження універсального активного фільтра. Наведено результати моделювання цього фільтра та їхнє порівняння з експериментальними даними.
PDF-версія

Випуск 60, Сторінки: 195-196
Пам’яті Лева Ароновича Синицького
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем