ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 6

Випуск 6, Сторінки: 3-24
Альтернативні методи спікання структур, виготовлених струменевим друком колоїдними розчинами наночастинок
О. Кравчук, Р. Лесюк, Я. Бобицький
Розвиток електроніки за останні два десятиліття свідчить про невпинне зростання ринку технологій, мініатюризацію та інтеграцію компонентів та вузлів. Щораз більшої ваги набувають ресурсозбереження виробництва, ефективність і низька ціна готових приладів. З’явилося поняття "гнучких" пристроїв, зокрема, дисплеїв, фотовольтаїчних модулів, елементів живлення, сенсорів тощо. Сьогодні струменевий друк як науково обґрунтована технологія зайняв широку нішу серед адитивних методів нанесення матеріалів. За порівняно невеликих затратах він дає змогу безконтактно забезпечити формування струмопровідних покрить, прозорих електродів, світлодіодів, тонкоплівкових транзисторів, резисторів, конденсаторів, сонячних комірок, електродів пристроїв нагромадження енергії, сенсорів та багато інших функціональних вузлів рулонним способом за низьких температур практично без відходів. Нижче проаналізовано фахову літературу щодо використання альтернативних до термічного методів спікання наночастинок металів, нанесених за допомогою струменевого друку для застосування в електроніці.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 25-31
Температурні залежності коефіцієнта термо-е.р.с. і зонний спектр високотемпературних надпровідників бісмутової системи
О. Бабич, Я. Бойко, І. Габрієль
Проаналізовано температурні залежності коефіцієнта термо-е.р.с. S(Т) при T>Tс у феноменологічній моделі вузької провідної зони для високотемпературних надпровідників Bi2Sr2Ca1-xYxCu2O8 у разі проведення заміщень Y→Cа. Структуру густини станів у ділянці рівня Фермі ЕF модельно зображено в формі асиметричного лоренціана. На підставі узгодження розрахункових залежностей S(Т) з експериментальними даними визначено значення параметрів зонного спектра. Характер їхньої трансформації аналогічний до визначеного нами раніше для системи Tl2Ba2Ca1-xYxCu2-yCoyOz. Також наявна кореляція між ефективною шириною зони W та температурою переходу в надпровідний стан Tс (причому для обидвох систем точки Tс(W) апроксимовні однією квазілінійною залежністю).
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 32-38
Особливості зонної структури твердих розчинів заміщення InxTl1-xI
А. Кашуба, О. Бовгира, О. Футей, А. Франів
У рамках методу псевдопотенціалу теоретично вивчено динаміку зміни параметрів електронної підсистеми у твердих розчинах заміщення InxTl1-xI. Наведено розподіл густини станів та парціальних внесків окремих орбіталей у зонну структуру. Описано нелінійний характер концентраційної залежності ширини забороненої зони. Розраховано залежність ширини забороненої зони від компонентного складу InxTl1-xI. Результати розрахунків добре узгоджуються з експериментальними даними.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 39-44
Вплив пружної деформації на електропровідність зразків p-Si з різною концентрацією дислокацій
Б. Павлик, Р. Дідик, Р. Лис, Й. Шикоряк
Досліджено вплив дислокацій на залежність провідності кристалів p-Si в процесі пружної одновісної деформації. Під час пружної деформації "бездислокаційного" зразка в кристалічній ґратці виникають дефекти, що відіграють роль пасток для основних носіїв струму. Наявність дислокацій суттєво змінює залежність провідності кристалів від механічного навантаження. З’ясовано, що в ході припинення процесу стискання простежується швидка зміна опору і механічного навантаження зразка. За умови припинення процесу за розтискання подібна залежність не простежується.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 45-53
Люмінесценція автолокалізованих екситонів у кристалах BаCl2
З. Чорній, М. Дячук, І. Пірко, В. Салапак
Розглянуто поляризовану люмінесценцію автолокалізованих екситонів у кристалах BaCl2 (смуга λ = 297 нм). З’ясовано, що внаслідок низької симетрії кристалічної ґратки BaCl2 проекції електричного диполя автолокалізованого екситона на кристалографічні осі a, b, c відрізняються між собою, що зумовлює виникнення поляризованого світіння. Експериментально визначено і теоретично розраховано ступінь поляризації люмінесценції: ηа = 0,25, ηb = 0,36, ηс = 0,11 в разі поширення світлового променя вздовж a, b, c осей, відповідно. Визначено, що з трьох можливих конфігурацій автолокалізованого екситона реалізується лише (ClIClII)-конфігурація, де ClI і ClII - іони хлору, розміщені в ґратці кристала в двох нееквівалентних позиціях.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 54-71
Матеріали для виготовлення бронежилетів: сучасний стан і перспективи
Ю. Корчак, Л. Корчак
Наведено огляд матеріалів для виготовлення бронежилетів як засобів індивідуального захисту. Порівняльний аналіз цих матеріалів засвідчив, що сьогодні найліпші властивості щодо міцності має текстильна броня типу кевлару. У перспективі її можуть випередити матеріали на основі таких наноматеріалів, як графен, вуглецеві нанотрубки, наноцелюлоза, які за ударною стійкістю та масою значно переважають і кевлар, і середньовуглецеву сталь. Однак у цьому випадку особливі вимоги ставлять до підкладок, які повинні ефективно гасити енергію удару, перешкоджаючи появі заброньових травм. Наведено дані щодо наукових досліджень міцності таких екзотичних речовин, як павутина та конструктивне виконання покрить у вигляді луски.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 72-76
Оцінювання поверхневих характеристик твердих тіл з використанням імітаційного моделювання
Б. Коман
Запропоновано алгоритмічний підхід до оцінки поверхневих характеристик твердих тіл, що входять у рівняння стану. За основу запропонованого макроскопічного підходу взято співвідношення нерівноважної термодинаміки та фізики поверхні твердого тіла, що виражено в системі рівнянь імітаційного моделювання для визначення фізичних ς, k, β, Cφ, Φ0 і геометричної h характеристик поверхневого шару. Відповідний алгоритм для такої задачі апробовано на прикладах кремнію (Si), свинцю (Pb), кварцу (SiO2), гафнію (Hf) і графену (Сg).
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 77-82
Застосування степеневого методу в адаптивному алгоритмі інтегрування жорстких систем
Я. Кость
Виправлено недоліки в реалізації степеневого методу оцінювання найбільшого за модулем власного числа матриці загального вигляду, яка працює з комплексними власними числами. Надалі називатимемо виправлену реалізацію степеневого методу, що працює з комплексними власними числами, СМК. З’ясовано, що виправлений код працює ефективно для матриць з довільним набором власних чисел, які належать комплексній множині. Ефективність СМК досліджено в ході інтегрування моделі Ван-дер-Поля. Виконано порівняння швидкодії і точності СМК із однією з реалізацій методу QR. Виявлено, що СМК доцільно використовувати в адаптивному алгоритмі моделювання жорстких систем для зниження затрат обчислювальних ресурсів.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 83-88
Оцінка меж точності числового обчислення інтегрального перетво-рення Фур’є степеневих спектрів за допомогою інтерполяції кубічними сплайнами
О. Флюнт
Запропоновано метод оцінки меж точності числового обчислення інтегрального перетворення Фур’є з використанням інтерполяції степеневих спектрів з нецілими показниками степеня кубічними сплайнами. З’ясовано, що можлива похибка, зумовлена можливими похибками інтерполяції спектрів кубічними сплайнами, загалом значно менша, ніж похибка, зумовлена частотними обмеженням діапазону інтегрування. Проте після корекції перетворення Фур’є внесками інтегралів на проміжках поза межами частотного діапазону, у якому значення спектра відомі, інформація про межі точності дає змогу визначити точність параметрів отриманих імпульсних (перехідних) характеристик та вірогідність особливостей їхньої поведінки.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 89-97
Особливості моделювання геодинамічних ситуацій у структурах Землі
В. Фурман
Проаналізовано перспективи створення нових фізичних моделей, що описують структури Землі та їхню еволюцію, а також методичних підходів щодо класифікації структур і вимірювання параметрів фізичних полів Землі. Зазначено, що дослідження глибинної будови, складу і геодинаміки літосфери континентів і океанів дає змогу виділити системи, пов’язані з глобальними процесами розвитку Землі (рифти, глибокі нескомпенсовані западини, континенти, океани) і регіональними явищами всередині континентів і океанів. Найінформативнішими є використання глобальної моделі для планети загалом і платформної моделі для континентів і зон переходу.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 98-110
Моделювання суміщенного з самонавчанням метода кластеризації для селекції та групування схожих фрагментів з використанням двовимірних нелінійних просторово-інваріантних моделей та функцій нормалізованої еквівалентності
В. Красиленко, Д. Нікітович
Розглядаються результати моделювання запропонованого суміщеного з самонавчанням метода кластеризації фрагментів зображень. Для виділення, селекції та поділу фрагментів на угрупування використовуються їх структурно-топологічні ознаки та двовимірні просторові еквівалентністні нелінійні функції. Результати моделювання показали, що метод має збіжність. Метод є швидкодіючим, оскільки кількість ітераційних кроків самонавчання становить для проведених експериментів від 5 до 17. Він легко відображається на матрично-матричні процедури та засоби.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 111-127
Моделювання та дослідження криптографічних перетворень зображень на основі їхньої матрично-бітовозрізової декомпозиції та матричних моделей перестановок з верифікацією цілісності
В. Красиленко, Д. Нікітович
Наведено результати моделювання криптографічних перетворень зображень на основі їхньої декомпозиції на бітові зрізи, застосування модифікованих матричних моделей перестановок для перемішування елементів масивів та забезпечення можливості верифікації цілісності створених криптограм. Процеси прямого й оберненого криптографічних перетворень зводяться до матрично-матричних процедур. Як матричні ключі використано дві матриці перестановок чи їхні степені. З’ясовано, як використання декомпозиції та конкатенації зображень дає змогу не лише виконувати самі перетворення, а й контролювати цілісність криптограм. Експерименти у середовищі MathCAD з багатоградаційними зображеннями (128x128 та 512x512 елементів) для їхнього шифрування та розшифрування за допомогою запропонованих моделей підтвердили їхню адекватність та переваги.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 128-136
Вплив геометрії оптичної схеми лічильника на точність вимірювання розмірів частинок
В. Гетьман, О. Білий, О. Бордун, Я. Ференсович
Розглянуто вплив частинок неоднорідності освітлення зони реєстрації на точність вимірювання розмірів частинок оптичним лічильником. З’ясовано, що за умови руху частинок перпендикулярно до напряму поширення лазерного променя неможливо провести корекцію результатів вимірювання за формою зареєстрованого сигналу. Продемонстровано можливість зменшення похибки визначення розмірів частинок за умови руху частинок паралельно до напряму поширення лазерного променя. Сформульовано алгоритм корекції результатів вимірювання за формою сигналу. Наведено результат застосування розробленого методу в ході вимірювання розмірів частинок у суспензії монодисперсних латексів.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 137-142
Вплив ухилу поверхні на зліт і посадку квадрокоптера у безпілотному польоті
Б. Благітко, Ю. Мочульский
Обґрунтована необхідність аналізу та моделювання процесу злету безпілотного квадрокоптера з похилої площини і приземлення його на похилу площину. За допомогою математичного моделювання розглянуті основні особливості впливу ухилу місця старту і приземлення безпілотного квадрокоптера на процес виходу до потрібної точки маршруту. Запропоновано методи злету та приземлення безпілотного квадрокоптера, який знаходиться на похилій площині.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 143-149
Моделювання впливу радіації на характеристики термосенсорів
Б. Павлик, А. Грипа, О. Кравець, Я. Шмигельський
Досліджено вплив рентгенівського опромінення (Х-променів) на електрофізичні характеристики термосенсорів на базі р-n-переходу транзистора КТ3117А. Аналіз характеристик напівпровідникових сенсорів, а також їх зміни під дією Х-випромінювання дозволяють стверджувати, що на початковій стадії опромінення домінують процеси радіаційно-стимульованого впорядкування - покращення характеристик сенсора. Також, здійснено спробу визначення радіаційно стимульованого коефіцієнту дифузії носія заряду, на базі отриманого значення здійснено моделювання впливу радіації при малих дозах опромінення.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 150-154
Застосування інформаційних технологій для аналізу результатів АСМ досліджень
І. Оленич, В. Матвіїшин
Реалізовано спосіб визначення ступеня поруватості в приповерхневій ділянці поруватого матеріалу за допомогою аналізу АСМ зображення його поверхні. Для аналізу растрових зображень використано вбудований у Microsoft .NET Framework клас Bitmap і його метод GetPixel. На основі графічної інформації у растровому форматі вивчено структурні характеристики поруватих матеріалів. З’ясовано причини відхилення результатів обчислень від реальних значень поруватості та запропоновано способи підвищення точності розрахунків.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 155-164
Про статистику відстаней між словами в тексті та проблему розпізнавання змістових слів
О. Кушнір, А. Волоско, Л. Іваніцький, С. Рихлюк
У роботі досліджено статистику відстаней між найближчими слововживаннями тих же словоформ в україномовному тексті. Виділено три граничні випадки - стохастичний режим, рівномірний розподіл відстаней і випадок кластеризації слів, які відповідають відсутності лексичних взаємодій, синтаксичному "відштовхуванню" слів і їхньому "притяганню". Розглянуто нульову статистичну гіпотезу, яка відповідає експоненційному розподілу ймовірності відстаней, а також спостережувані відхилення від неї. Доведено, що згадані три граничні випадки описуються "параметром асиметрії" R - відношенням стандартного відхилення відстані до його середнього значення, яке приблизно дорівнює одиниці, є меншим або більшим за одиницю, відповідно. Показано, що великі значення R сигналізують про ключовий характер слова в тексті, а також проаналізовано переваги і недоліки цього методу розпізнавання змістових слів для україномовних текстів.
PDF-версія

Випуск 6, Сторінки: 165-171
Застосування гібридного навчального практикуму під час практичних занять з автоматики та електротехніки
Д. Трушаков, С. Рендзіняк
Досліджено особливості застосування гібридного навчального практикуму на практичних заняттях з профільних дисциплін автоматики та електротехнічних дисциплін. Запропоновану методику гібридного практикуму в ході виконання студентами практичної роботи розглянуто на прикладі задачі визначення надійності персонального комп’ютера. Виконання практичної роботи розділено на етапи: застосування теоретичного матеріалу та його інтерактивне опрацювання для виконання розрахунків імовірності безвідмовної роботи персонального комп’ютера з отриманням графічних зображень кривих імовірностей безвідмовної роботи та оцінюванням вихідного результату. Для виконання розрахунків персональний комп’ютер представлено як мікропроцесорну систему, яка має складну комбіновану модульну структуру.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем