ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 59

Випуск 59, Сторінки: 3-9
Символьний аналіз лінійних параметричних кіл: стан питання, зміст і напрями застосування
Ю. Шаповалов, Б. Мандзій
Розглянуто стан справ у питанні символьного частотного аналізу лінійних параметричних кіл. Оцінено метод, що ґрунтується на рівнянні Л.А. Заде, запропоновано напрями його застосування
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 10-18
Діагностика електронних схем каскадної структури
Б. Благітко, В. Рабик
Запропоновано методологію та алгоритм діагностики електронних кіл каскадної структури в частотній області методами параметричної ідентифікації. Перед діагностикою виконано перевірку тестопридатності кожного з каскадів кола. Завдяки приєднанню на кожному етапі діагностики тестових джерел та елементів до входів та виходів каскадів схеми запропонований алгоритм дає змогу однозначно визначати параметри елементів за виміряними вузловими потенціалами. Цей підхід проілюстровано на прикладі діагностики трикаскадного режекторного фільтра
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 19-22
Ковзний режим в DC/DC конверторах
І. Романів, Л. Синицький, М. Жовтанецький
Побудовано математичну модель перетворювача постійної напруги в постійну типу DC/DC конвертора. Зроблено дослідження цієї моделі в ковзному режимі. Оцінено вплив параметрів схеми на ковзний рух
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 23-32
Застосування динамічних макромоделей підсхем у методі роздільного інтегрування
С. Рендзіняк
На прикладі RC-ланок та ряду нелінійних тестових задач досліджено нові підходи щодо застосування динамічних макромоделей підсхем порівняно з традиційним узгодженням їхніх розв’язків за допомогою ідеальних джерел енергії в методі роздільного інтегрування. З’ясовано, що застосування додаткових реактивних елементів принципово вирішує проблему обмеження кроку інтегрування підсхем явно-неявних різницевих обчислювальних схем. Аналіз перехідних процесів виконано за допомогою розробленого програмного комплексу, у якому реалізовано паралельні алгоритми розрахунку динамічних режимів сильнозв’язаних підсхем з діакоптичним підходом
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 33-38
Перетворення частоти в аналізі усталених процесів
В. Чабан
З’ясовано, що під час розв’язання двоточкової крайової задачі для звичайних нелінійних диференціальних рівнянь стану електричної системи у тих випадках, коли частина змінних має невідомий період, можна використати метод зведення їх за частотою до частини змінних з відомим періодом. Матриця монодромії системи знайдена за варіаційними рівняннями додаткової моделі чутливості до початкових умов. Метод призначений для аналізу усталених процесів складних електротехнічних систем. Додано результати комп’ютерної симуляції
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 39-47
Фрактальна розмірність сигналу з шумами
Ю. Мочульський
Наведено результати експериментального вимірювання фрактальної розмірності зашумлених цифрових сигналів різної форми. З’ясовано, що за достатньо малого співвідношення сигнал/шум криві для визначення фрактальної розмірності не залежать від форми сигналу і його значення, а визначені лише потужністю шуму. Наведено приклад оцінки потужності шуму в сигналі на підставі вимірювання параметрів кривих для визначення фрактальної розмірності
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 48-51
Криптосистема зв’язку на схемі Чуа
І. Булюк, Я. Матвійчук
Описано зразок системи зв’язку з маскуванням інформаційного сигналу псевдовипадковим сигналом схеми Чуа. Запропоновано синхронізацію схем Чуа в передавачі та приймачі
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 52-59
Математична модель електричного вузла, елементами якого є прості блоки
А. Чабан
Запропоновано математичну модель вузла навантаження, елементами якого є прості блоки (турбоагрегат з індивідуальним підвищувальним силовим трансформатором). На підставі цієї моделі запропоновано методику обчислення напруги згаданого вузла навантаження
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 60-65
Математична модель провідної системи серця людини
В. Горячко, Т. Горячко
Запропоновано математичну модель провідної системи серця людини як параметричного електричного кола з розподіленими параметрами. Погонні параметри такого кола отримано на підставі геометричних розмірів, фізичних характеристик середовища, а також апроксимованих експериментальних кривих іонних мембранних провідностей
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 66-72
Чисельне дослідження логарифмічних фільтрів
В. Григоренко, Я. Шмигельський
Розглянуто принцип log-domain фільтрації. Досліджено вплив паразитних RC-ланок на роботу логарифмічного фільтра 1-го порядку
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 73-80
Особливості застосування ниткоподібних моделей під час розв’язування електродинамічних задач
Й. Захарія
Розглянуто вимоги до використання ниткової моделі в прикладних електродинамічних задачах. На числових прикладах зроблено порівняння двох способів розташування ниток моделі. З’ясовано питання адекватності ниткоподібної моделі для металевої (провідної) структури. Як приклад структури взято збуджувач хвилеводу
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 81-86
Алгоритм математичної моделі нелінійного гістерезисного індуктивного елемента у періодичному процесі
Л. Глухівський
Запропоновано алгоритм побудови математичної моделі на періоді нелінійного гістерезисного індуктивного елемента. Реалізовано алгоритм комп’ютерною процедурою мовою FORTRAN-90. Наведено результати розрахунку періодичного процесу у схемі, що містить гістерезисну індуктивність
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 87-96
Теоретичні засади варіаційної задачі аналізу електромагнітного поля. Частина 1
М. Говикович, Р. Фільц
Запропоновано вираз енергетичного функціонала для формулювання варіаційної задачі аналізу електромагнітного поля у вигляді повного виразу енергії середовища, розташованого в електромагнітному полі. З’ясовано, що функції, які задовольняють перше та третє рівняння Максвела, забезпечують мінімізацію цього функціонала. Отримано часткові вирази енергетичних функціоналів для задач електростатики, магнітостатики та стаціонарного електричного поля постійних струмів
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 97-102
Моделювання фізичних процесів у вихрострумовому перетворювачі в разі його взаємодії з контрольованим феромагнітним зразком
В. Мартинов, Д. Трушаков
Наведено результати теоретичних досліджень взаємодії накладного вихрострумового перетворювача ВСП з П-подібним магнітопроводом та феромагнітного матеріалу. Розроблено математичну спрощену модель та отримано формули для інженерного розрахунку внесених у перетворювач активного та реактивного опорів, що можуть бути використані під час розробки вихрострумових дефектоскопів
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 103-112
Векторні характеристики намагнічування нелінійних анізотропних безгістерезисних середовищ
Ж. Рожненко, С. Толмачов
Розглянуто питання побудови векторних матеріальних рівнянь феромагніт них середовищ у безгістерезисному наближенні. Сформульовано загальні принципи побудови математичних моделей таких матеріалів з використанням енергетичних потенціалів. Проілюстровано ефективність використання в разі інтегрального принципу взаємності. Визначено клас магнітних матеріалів, для побудови векторних характеристик намагнічування яких є ефективним застосування теорії опуклих функцій. Наведено приклади побудови математичних моделей намагнічування нелінійних анізотропних матеріалів
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 113-118
Векторний потенціал магнітного поля та індуктивності розсіяння і короткого замикання екранованих циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді
М. Яцун, А. Яцун
Отримано вирази для власної і взаємної індуктивностей, індуктивностей розсіяння і короткого замикання циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді залежно від геометричних розмірів і взаємного розміщення обмоток, розмірів і властивостей екрана
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 119-130
Розрахунки перехідних процесів в електромеханічних системах з використанням інтеграла згортки з ненульовими початковими умовами
О. Лозинський, В. Мороз
Запропоновано спосіб розрахунку динаміки керованих електромеханічних систем, який ґрунтується на використанні інтеграла згортки з ненульовими початковими умовами. Досліджувану систему розкладено на суму елементар-них динамічних ланок, для кожної з яких знайдено відгук за пропонованою методикою
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 131-137
Макромоделі асинхронного двигуна для амплітудних значень струмів та напруг
П. Стахів, В. Маляр, Ю. Козак, І. Надич
Розглянуто принципи побудови дискретних математичних макромоделей електромеханічних перетворювачів. Розроблено лінійну та нелінійну динамічні макромоделі асинхронного короткозамкненого двигуна 4A71A2У3 для амплітудних значень струмів та напруг, механічного моменту на валу та кутової швидкості обертання ротора, а також оцінено їхню точність
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 138-143
Метод формування жорсткості механічної характеристики асинхронного двигуна
В. Маляр, А. Маляр, Д. Гречин
Запропоновано метод формування жорсткості механічної характеристики асинхронного двигуна з фазним ротором та дослідження впливу опору реостата в колі ротора на статичні пускові характеристики з урахуванням насичення магнітопроводу
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 144-150
Електромагнітний момент вентильного двигуна постійного струму з явнополюсним статором і постійними магнітами на роторі
В. Ткачук, Р. Василів
Розглянуто вентильний двигун постійного струму з явнополюсним статором і постійними на роторі. Сформовано головні припущення для обчислення електромагнітного моменту секції двигуна. На підставі початкових припущень отримано вираз для обчислення електромагнітного моменту секції вентильного двигуна постійного струму з явнополюсним статором і постійними магнітами на роторі
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 151-159
Електродинаміка середовищ з розривами атомних зв’язків
Р. Пеленський
Розв’язано актуальну задачу дослідження процесів у наноструктурах живої і неживої природи й створення методів розрахунку наноструктур. Науковий прорив у цій царині зроблено на підставі поєднання теорії квантових явищ у тонкоплівкових середовищах з електродинамікою. Для врахування ефектів, зумовлених розривами атомних зв’язків, уведено подвійні шари магнітних та електричних зарядів, які крім того, виконують функції носіїв інформації
PDF-версія

Випуск 59, Сторінки: 160-171
Чисельний розв’язок фундаментальної системи рівнянь для процесів модуляційної фотопровідності в квазістаціонарному наближенні
Р. Шувар, О. Столярчук
Розглянуто методику числового розв’язку фундаментальної системи рівнянь під час аналізування фотопровідності у заданому квазістаціонарному режимі в лінійному наближенні за параметром модуляції. Запропоновано метод чисельного розрахунку просторового розподілу амплітуд змінних концентрацій вільних носіїв заряду та напруженості електричного поля. Запропоновано метод лінеаризації виразів для швидкості рекомбінації в наближенні часу існування. Отриману систему рівнянь розв’язано методом скінченних різниць. Досліджено оптимальний вибір виразів для апроксимації похідних, нормувальних коефіцієнтів, стійкість та збіжність різницевої схеми
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем