ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 58

Випуск 58, Сторінки: 3-7
Про максимальне значення частоти, вище якої неможливе збудження у дисипативних параметричних системах
В. Одінцова, Л. Синицький
Відомо, що в дисипативних колах існує частотний діапазон збудження, де можливе виникнення нестійкості станів рівноваги. Знайдено верхню межу цього діапазону. Отримані результати є евристичними; їхня вірогідність підтверджена на практично важливому прикладі
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 8-14
Вплив негаусовості розподілу фазової похибки на якість синхронізації та граничну завадостійкість ФАПЧ
А. Бондарєв, О. Лазько, Л. Недоступ
Доведено, що врахування негаусовості розподілу фазової похибки в системі синхронізації дає змогу значно підвищити точність оцінки якості синхронізації. Отримані границі стійкості систем кумулянтних рівнянь допомагають оцінити граничну завадостійкість синхронізації
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 15-19
Математична модель buck-конвертора
І. Романів, Л. Синицький
Побудовано математичну модель перетворювача постійної напруги в постійну типу buck-конвертор. Знайдено аналітичний розв’язок для такої моделі. Отримано значення вектора розв’язку для стаціонарного режиму. Виведено необхідну та достатню умови стійкості buck-конвертора
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 20-26
Математична модель поширення нервового імпульсу в нейроні
В. Горячко
Запропоновано математичну модель поширення нервового імпульсу в нейроні на підставі параметричного електричного кола з розподіленими параметрами. Для аналізу перехідного процесу в такому колі використано метод прямих. Апроксимацію іонних мембранних провідностей виконано за допомогою кубічних сплайнів. Наведено результати математичних експериментів, проведених на розробленій цифровій моделі
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 27-38
Оцінка впливу виду схем заміщення двообмоткових трансформаторів на розрахунок їх енергетичних характеристик
Г. Лисяк, В. Коновал, А. Трембецький
Зроблено якісну та кількісну порівняльну оцінку схем заміщення двообмоткових трансформаторів з концентричними обмотками та з феромагнітним осердям за розрахунками втрат потужності в усталених симетричних режимах. Підтверджено доцільність використання несиметричної Т-подібної зведеної електричної схеми заміщення
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 39-43
Застосування діакоптичного підходу до розрахунку перехідних процесів у складних електричних колах з довгими лініями
П. Стахів, С. Рендзіняк, А. Коруд
Розглянуто проблему розрахунку перехідних процесів у складних електричних колах, які містять елементи різної фізичної природи, з використанням діакоптичного підходу. Кожен фрагмент кола зображено у вигляді підсхеми, яку описано відповідною математичною моделлю. Змодельовано перехідний процес методом роздільного інтегрування з урахуванням зв’язку між підсхемами на кожному часовому інтервалі. Наведено приклади розрахунку лінійніх та нелінійних кіл з довгими лініями
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 44-50
Моделювання катастрофічних несправностей в електронних колах на постійному струмі
Б. Благітко, В. Рабик
Запропоновано методологію та алгоритм моделювання катастрофічних несправностей в електронних колах на постійному струмі шляхом модифікації матриці провідностей номінальної схеми. Цей підхід дає змогу моделювати катастрофічні несправності без зміни топології кола для резисторів, керованих джерел та операційних підсилювачів
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 51-64
Рівноважниковий метод розрахунку перехідних процесів у лінійних стаціонарних електричних колах
Р. Фільц
Для функції, розкладної в ряд Тейлора, збіжний всюди, введено поняття рівноважника як інтегрального оператора, результат дії якого на одиничну функцію дорівнює заданій функції. Опрацьовано новий метод розрахунку перехідних процесів у лінійних електричних колах, названий рівноважниковим методом
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 65-68
Регуляризація методу пошуку періодичних режимів електронних схем
Я. Шмигельський, М. Жовтанецький
Для числового розрахунку стаціонарних режимів електронних схем розроблено і досліджено алгоритм, що використовує регуляризований за А. Тихоновим метод Ньютона. Це дало змогу ефективно розв’язувати "важкі" задачі, зокрема пошук усталених режимів у системах із сильною нелінійністю
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 69-72
Метод аналізу періодичних режимів в автономних нелінійних електричних колах
В. Маляр, А. Маляр
Викладено основи методу розрахунку стаціонарних періодичних режимів автономних нелінійних електричних кіл шляхом розв’язування крайової задачі для диференціальних рівнянь, що описують динамічний режим, з використанням диференціального сплайн-методу
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 73-76
Новий підхід до аналізу усталених моногармонічних процесів
В. Чабан
Запропоновано новий підхід до аналізу усталених процесів лінійних електричних кіл моногармонічного струму за правилами аналізу кіл постійного струму. Аналіз виконано у сфері координатних перетворень. Реальні струми та напруги знайдено в результаті обернених координатних перетворень. Метод аналізу орієнтований на числові методи. Наведено приклад аналітичного аналізу
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 77-83
Розпаралелення адаптивного алгоритму моделювання радіоелектронних схем
І. Хвищун, Б. Квятковський
Розглянуто питання розпаралелення адаптивного алгоритму моделювання роботи радіоелектронних схем. Детально описано паралельну структуру алгоритму реалізації. Виконано порівняльний часовий аналіз роботи програми на різній кількості машин. Паралельна програма реалізована за допомогою MPI - найпоширенішого сьогодні стандарту для програмування багатопроцесорних систем з розподіленою пам’яттю
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 84-91
Алгоритм синтезу параболічної антени з еліптичним допоміжним дзеркалом для міліметрових хвиль
І. Прудиус, Й. Захарія, Р. Андрущак
Методом геометричної оптики розглянуто алгоритм синтезу параболічної антени з еліптичним допоміжним дзеркалом. Алгоритм ґрунтується на умовах до електромагнітного поля в структурі антени. В міліметровому діапазоні хвиль запропоновано закріплювати допоміжне дзеркало на діелектричній захисній пластині антени. Наведено приклад синтезу антени
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 92-97
Проблеми моделювання структури живлення збуджувачів електромагнітних хвиль
Й. Захарія
Розглянуто проблеми моделювання в задачах аналізу збуджувачів хвилеспрямувальних структур. Наведено алгоритм електродинамічного аналізу з використанням апертурної моделі в структурі живлення випромінювача. На прикладі виконано порівняння вживаних моделей структури живлення
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 98-103
Напівпольова математична модель електромагнітних пристроїв
В. Мадай, О. Шегедин, М. Соколовський
Розглянуто особливості моделювання електромагнітних пристроїв та дослідження режимів їхньої роботи. Розроблено напівпольову математичну модель для розрахунку перехідних та усталених процесів на основі поєднання методів теорії електромагнітних кіл і методів теорії електромагнітного поля, що дає змогу визначати просторово-часовий розподіл векторів напруженості магнітного поля і магнітної індукції
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 104-111
Математична модель глибокопазного асинхронного мотора у фазних координатах
А. Чабан
Розглянуто математичну модель насиченого глибокопазного асинхронного мотора у фазних координатах. Диференціальні рівняння електромеханічного стану машини та дискретизовані рівняння електромагнітного поля пазів ротора наведено в нормальній формі Коші. Результати комп’ютерної симуляції відображено графічно
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 112-119
Математична модель електромеханічних процесів неявнополюсного синхронного генератора з урахуванням ексцентриситету. Частина 2
М. Говикович
Запропоновано нелінійну математичну модель для розрахунку перехідних процесів трифазного неявнополюсного синхронного генератора з урахуванням ексцентриситету та змінного насичення магнетопроводу. Сформовано єдину систему інтегро-диференціальних рівнянь електричного, механічного та магнетного стану, на підставі розв’язання якої уточнено положення нелінійної теорії електричних машин з урахуванням ексцентриситету
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 120-129
Об’єктно-орієнтована математична модель синхронної машини
А. Куцик
З використанням теорії об’єктно-орієнтованого проектування та теорії математичного моделювання електромашинно-вентильних систем розроблено об’єктно-орієнтовану математичну модель синхронної машини. Описано загальні принципи застосування математичних моделей елементів електромеханічних систем у формі об’єктів згідно з принципами об’єктно-орієнтованого підходу для формування математичної моделі електромеханічної системи
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 130-137
Особливості застосування числових методів у моделюванні сучасних електроприводів
В. Мороз
Проаналізовано особливості використання числових методів розв’язування звичайних диференціальних рівнянь у моделюванні сучасних електроприводів з імпульсними елементами. Приклад моделі електроприводу реалізований у популярному середовищі імітаційного моделювання MATLAB + Simulink. Визначено проблеми, що виникають у відтворенні головних координат, у разі використання числових методів. Запропоновано підходи до їхнього раціонального застосування
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 138-146
Захист ротора генератора зі статичною системою збудження від замикань на землю
З. Елешова, А. Белан, Д. Гаспаровський
Описано вплив гармонік, генерованих статичною системою збудження генератора, на роботу захисту від замикань на землю синхронного генератора. Наведено способи вимірювання напруги збудження і струму, який протікає через систему ізоляції обмотки збудження під час нормальної роботи генератора. На підставі методу введення змінного струму проаналізовано потенційний вплив статичної системи збудження на правильність роботи захисту від замикань на землю
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 147-153
Температурні залежності коефіцієнта термо-Е.Р.С. ртутьвмісних високотемпературних надпровідників у моделі вузької зони
О. Бабич, М. Васюк, М. Матвіїв, О. Зінов’єв
Розраховано температурні залежності коефіцієнта термо-е.р.с. ртутьвмісних високотемпературних надпровідних матеріалів для різних рівнів кисневого легування, оцінено параметри електронного спектра
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 154-160
Спінтронні процеси в тонкоплівкових приладах
Р. Пеленський
Досліджено механізми утворення та поширення спінових хвиль у тонкоплівкових середовищах та поширення діонних континуумів приповерхневого шару тонкої плівки
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 161-166
Ефективний метод динамічного налаштування параметрів функцій належності нейронечітких емуляторів зі структурою Ванга-Менделя
В. Щокін, В. Сидоренко, О. Щокіна
Наведено результати розробки модифікації генетичного алгоритму для параметричного синтезу асимптотично-стійких інтелектуальних систем керування технологічними процесами. Запропонована модифікація базового генетичного алгоритму підвищує швидкодію алгоритму на 2,5-5,5% та не знижує показників його ефективності
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 167-175
Модель люмінесцентної лампи як об’єкта регулювання
А. Лупенко
Розглянуто нову малосигнальну модель люмінесцентної лампи, справедливу на високих частотах. Модель є диференціальним імпедансом лампи. Параметри моделі визначені за динамічними вольт-амперними характеристиками лампи. Модель добре узгоджується з результатами експерименту
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 176-182
Моделювання вихорострумового перетворювача з П-подібним магнітопроводом, розташованого над феромагнітним зразком із тріщиною
В. Гамалій, Д. Трушаков
Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень взаємодії накладного вихорострумового перетворювача (ВСП) з П-подібним магнітопроводом та феромагнітного матеріалу з дефектом типу "наскрізна тріщина". Враховано вплив головної завади - щілини між ВСП і контрольованою поверхнею. Розроблено графоаналітичну спрощену модель та отримано формули для інженерного розрахунку внесеної індуктивності такого ВСП залежно від розкриття тріщини та розміру щілини. Отримано вирази для оцінки чутливості ВСП до тріщини та щілини
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 183-188
Виділення інформації вихрострумового перетворювача на елементах первинного вимірювального кола у перехідному режимі
М. Яцун, А. Яцун
Обґрунтовано форму напруги живлення і струму в обмотці збудження вихрострумового перетворювача, оцінено характер комутації, визначено головні величини первинного вимірювального кола для виділення корисної інформації на вимірювальній обмотці про об’єкт контролю
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 189-196
Стабілізувальні та компенсувальні властивості установки стабілізації режиму динамічного навантаження
Ю. Жовнір
Розроблено метод і проаналізовано компенсувальні та стабілізувальні властивості установки стабілізації режиму динамічного навантаження на основі індуктивно-ємнісних перетворювачів
PDF-версія

Випуск 58, Сторінки: 197-201
Підвищення точності системи швидкість- швидкість з цифровим коректувальним пристроєм в оптичних електронних комплексах
І. Задорожний, В. Задорожний, Ю. Задорожний
Запропоновано методику підвищення точності системи керування швидкість-швидкість оптичного електронного комплексу завдяки вибору алгоритмів цифрових коректувальних пристроїв
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем