ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 57

Випуск 57, Сторінки: 3-11
Поліфазний опис сигналів і структур фільтрів у багатошвидкісних інформаційних каналах
В. Геранін, Ф. Колокольцев, Л. Писаренко, Г. Розорінов
Поліфазний підхід до опису дискретних сигналів і цифрових фільтрів широко й успішно використовують в англомовних монографіях і наукових статтях, присвячених багатошвидкісному опрацюванню сигналів [2-5]. Однак у вітчизняних і російськомовних книгах та журналах його зовсім не висвітлено. Ми спробували ліквідувати цю прогалину у вітчизняній літературі, оскільки поліфазний підхід дає змогу суттєво зекономити час обчислень. Просто і чітко розкрито суть поліфазного опису дискретних сигналів і структур фільтрів у багатошвидкісних інформаційних каналах.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 12-18
Регуляризація математичних макромоделей за допомогою другого методу Ляпунова
Я. Матвійчук
Розглянуто теоретичне обґрунтування методу забезпечення збіжності розв’язку математичної моделі автономної системи до заданого розв’язку за допомогою другого методу Ляпунова. Для моделі автогенератора забезпечені умови "м’якого" збудження коливань.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 19-23
Використання макромоделей багатополюсників у середовищі САПР
Б. Мельник, М. Жовтанецький, С. Троханяк
Окреслено проблему використання математичних макромоделей багатополюсників під час дослідження електричних кіл за допомогою САПР. Визначено загальний вигляд макромоделі динамічного багатополюсника. Сформульовано вимоги до програмної надбудови до САПР. Розглянуто підходи адаптації макромоделей у середовища різних систем проектування.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 24-30
Діагональна стійкість за Ляпуновим тридіагональних матриць
В. Одінцова, Л. Синицький
Отримано достатні умови діагональної стійкості за Ляпуновим тридіагональних матриць довільної розмірності, а також визначено необхідні і достатні умови діагональної стійкості за Ляпуновим матриць 4x4, у яких елементи над- і піддіагоналі мають різні знаки.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 31-37
Регуляризована ідентифікація динамічних прогностичних макромоделей
Я. Матвійчук, В. Паучок
Для параметричної ідентифікації автономної макромоделі у вигляді системи звичайних диференціальних рівнянь застосовано метод регуляризації на основі редукції апроксимаційного базису та методу Тіхонова. Регуляризовано також числове диференціювання. Отримано стійкі моделі, придатні для побудови довготривалих прогнозів.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 38-49
Визначення взаємних зв’язків підсхем та їхній вплив на стійкість методу роздільного інтегрування
С. Рендзіняк
На прикладі RC-ланок описано організацію взаємних зв’язків підсхем методу роздільного інтегрування за допомогою ідеальних джерел енергії, реальних джерел енергії та джерел з додатковими реактивними елементами. Визначено найбільші значення кроку інтегрування підсхем у кожному наведеному випадку. З’ясовано, що застосування додаткових реактивних елементів принципово вирішує проблему обмеження кроку інтегрування підсхем явно-неявних різницевих обчислювальних схем. Отримані результати підтверджено прикладами розрахунку схем певними методами інтегрування підсхем.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 50-60
Синтез цифрових коректувальних пристроїв системи швидкість-швидкість оптико-електронних комплексів
І. Задорожний, В. Задорожний, Ю. Задорожний
Запропоновано методику синтезу цифрових коректувальних пристроїв системи керування швидкість-швидкість оптичного електронного комплексу для забезпечення максимальної точності й максимального періоду дискретності.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 61-69
Аналіз впливу спізнень увімкнення однієї фази асинхронного двигуна на коливання електромагнітного моменту під час запуску
З. Людвіковскі, С. Цєслік, О. Плахтина
Проаналізовано вплив спізнень ввімкнення однієї фази напруги живлення асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором на обмеження коливання електромагнітного моменту під час запуску електропривода.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 70-77
Математична модель електомеханічних процесів неявнополюсного синхронного генератора з урахуванням ексцентриситету. Частина 1
М. Коцюба, Р. Фільц
Запропоновано математичну модель для розрахунку перехідних процесів трифазного неявнополюсного синхронного генератора з трьома контурами на роторі з урахуванням ексцентриситету та змінного насичення магнетопроводу. Врахано нелінійність електромагнетних зв’язків. Сформовано єдину систему інтегрально-диференціальних рівнянь електричного, механічного та магнітного стану. Розподіл магнетного поля обчислено сітковим методом на підставі рівнянь магнетостатики в одновимірному формулюванні. Інтегрування виконано неявним методом.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 78-85
Апроксимація характеристик намагнічування електротехнічних сталей
В. Маляр, А. Маляр, Д. Гречин
Розглянуто питання вибору способу апроксимації характеристик намагнічування електротехнічних сталей. Запропоновано раціональні методи побудови сплайн-апроксимацій.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 86-93
Моделювання руху пучка електронів у самоузгодженому полі пушки Пірса сферичного типу
Б. Остудін, А. Романенко
Наведено один спосіб розрахунку руху пучка заряджених частинок, обмеженого власним просторовим зарядом. Розроблений авторами алгоритм розв’язування самоузгоджених задач електронної оптики [6], що ґрунтується на методі інтегральних рівнянь, використано в реальній задачі про формування великострумного пучка електронів у пушці Пірса [1]. Розраховано первеанс та кросовер пучка, побудовано відповідні фазові характеристики пучка, на основі середньоквадратичного емітансу визначено кількісну оцінку ступеня впорядкованості електронного потоку та якість його формування. Також з’ясовано порядок залежності густини розподілу просторового заряду від потенціалу. Одержані результати цілком узгоджуються з характеристиками пушки.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 94-98
Електромагнітна енергія рухомих середовищ
В. Чабан
Одержано вираз перетворення енергії в рухомому середовищі на випадок довільного закону зміни швидкості в часі. Формула узагальнює відомі результати електродинаміки рухомих середовищ. Вона одержана безпосередньо з рівнянь у векторах електромагнітного поля, записаних для нерухомого середовища, якщо просторові координати узалежнені від часу.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 99-106
Електромагнітнa сила дії на вал асинхронного двигуна від дефектів у декількох стрижнях короткозамкненої клітки ротора
М. Яцун, А. Яцун, В. Ігнатюк, М. Євсюк
Обчислено миттєве значення електромагнітної сили, що діє на вал асинхронного двигуна від дефектів у декількох стрижнях короткозамкненої клітки ротора.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 107-113
Ниткоподібна модель дискретно неоднорідного середовища для аналізу об’ємного розподілу електричноі напруженості
Й. Захарія
Розглянуто питання дискретизації об’єму неоднорідного втратного діелектричного середовища, зручної для застосування в аналізі імпульсних одновимірних, хвилеподібних функцій (wavelet). Для аналізу запропоновано дискретизоване інтегральне рівняння другого роду. Додано елементарні приклади застосування ниткоподібної моделі.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 114-119
Апроксимація показників ефективності функціонування динамічних моделей В. М. Глушкова
О. Гладківська
Розглянуто задачі ідентифікації одного класу динамічних моделей В.М.Глушкова. Описано пошук величин, фізичний зміст яких - показники ефективності функціонування систем, які моделюють. Сформульовано функціонали відхилу, мінімізація яких дає розв’язок задачі. Наведено оцінки функціоналів відхилу, які використовують.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 120-125
Дослідження коливань за наявності сухого тертя
Л. Синицький, Т. Яворська
Визначено параметри коливальної системи, для яких перехід через зону застою відбувається миттєво.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 126-130
Умови розпізнавання корельованих зображень у нейромережі Гопфілда
В. Мандзій, З. Любунь
Аналітично виведено залежність ємності мережі від ступеня кореляції записаних у мережу асоціативної пам’яті зображень. Доведено вплив ступеня кореляції на процес розпізнавання. Виведено формулу для максимальної кількості записаних у нейромережу зображень. Наведено висновки, перевірені за допомогою моделювальної програми.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 131-137
Локалізація несправностей у нелінійних колах на постійному струмі
В. Рабик
Запропоновано багатокроковий метод локалізації несправностей у нелінійних колах на постійному струмі. Розглянуто топологічні умови для визначення елементів схеми, несправності яких можна локалізувати. Наведено приклад багатокрокового методу локалізації несправностей для схеми 2І-НЕ елемента.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 138-144
Неперервна модель цифрового фазового автопідстроювання частоти у разі існування ковзного режиму
І. Романів, Л. Синицький
Розглянуто неперервну модель цифрового фазового автопідстроювання частоти другого порядку без усереднювальних лічильників. Проаналізовано роботу такої системи за різних змін вхідної фази. Виведено умови існування ковзних рухів. Побудовано фазові траєкторії в разі ковзних рухів. Зазначено межі існування цих рухів.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 145-152
Розрахунок слабкого поверхневого ефекту в круглому феромагнітному провіднику
І. Романишин, Л. Синицький
Розглянуто ітераційну процедуру побудови послідовних наближень до стаціонарного розв’язку параболічного рівняння з малим параметром при похідній за часом. Ця процедура застосована для аналізу поверхневого ефекту в круглому феромагнітному провіднику. На кожній ітерації за стаціонарний розв’язок параболічного рівняння прийнято розв’язок звичайного диференціального рівняння. Добре узгодження з точним розв’язком у випадку, коли μ = const, дає підстави стверджувати про ефективність методу для розрахунку феромагнітного провідника у випадку слабкого поверхневого ефекту. Для нелінійної задачі точність методу підтверджена порівнянням з числовим розв’язком.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 153-158
Методи синтезу генераторів з багатьма періодичними режимами, з різними частотами і зміною форми коливань
Л. Синицький, Я. Шмигельський
Розглянуто методи синтезу математичних моделей автоколивних систем, у яких можуть існувати декілька періодичних режимів. На прикладах систем другого порядку описано, як можна отримати генератори з багатьма гармонічними режимами, що відрізняються частотами та амплітудами коливань, а також генератори з багатьма несинусоїдними режимами.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 159-172
Системний аналіз, моделювання й оптимізація процесів забезпечення якості радіоелектронних пристроїв
Л. Недоступ, М. Кіселичник, Ю. Бобало, О. Лазько
Розглянуто концептуальні питання моделювання та оптимізації процесів забезпечення якості. Взято до уваги технічні та економічні аспекти процесу моделювання. Технологічний процес представлено як складну систему, характеризовану множиною потоків дефектів. Наведено приклад формалізації кроку технологічного процесу. Проаналізовано принципи формування адитивної та мультиплікативних складових дефективності.
PDF-версія

Випуск 57, Сторінки: 173-179
Вплив сталої часу анодного навантаження фотоелектронного помножувача на реєстрацію імпульсних оптичних сигналів
В. Гетьман
Розроблено метод визначення форми вихідного сигналу фотоелектронного помножувача при відомому вхідному оптичному сигналі. З’ясовано існування оптимальної сталої часу навантаження фотоелектронного помножувача в разі реєстрації імпульсних оптичних сигналів.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем