ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 4

Випуск 4, Сторінки: 3-23
Фізика оптичних комп’ютерів
І. Половинко, Т. Кріль
Описано основи фізики оптичних обчислювальних машин. З’ясовано, що для подальшого збільшення швидкодії цих машин необхідно замість електронів використати фотони. Це теоретично дасть змогу майже у 103 разів підвищити швидкодію пристроїв за таких самих їхніх розмірів. Проаналізовано наявні сьогодні системи опрацювання інформації та можливості створення інтегрально-оптичних елементів оптичних обчислювальних машин. Зазначено, що першочерговим завданням нині є створення мініатюрних оптичних процесорів, основа яких - оптичні транзистори. Описано деякі наявні (колові резонатори) та перспективні (наночастинкові) оптичні транзистори.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 24-38
Закон Ампера й парадоксальні експерименти в електродинаміці
В. Петущак, Н. Козлова, Б. Осика
Наведено докази неадекватності сучасного трактування закону Ампера, яке ґрунтується на визнанні порушення третього закону Ньютона в магнітних взаємодіях провідників зі струмом, а також адекватний варіант трактування цього закону. Низка так званих парадоксальних експериментів в електродинаміці є саме тими, у яких фізики визнають порушення третього закону Ньютона. Російський фізик Г. Ніколаєв, дослідивши такі експерименти, довів виконання третього закону Ньютона в магнітних взаємодіях провідників зі струмом. Особливістю цих експериментів є й те, що в них порушується принцип ортогональності магнітної сили до осі провідника, що випливає із закону Ампера. Г. Ніколаєв запропонував емпіричну формулу модифікованого закону Ампера, у якій третій закон Ньютона виконується, а магнітні сили, що діють на елементи провідники, не ортогональні до їхніх осей, можуть мати навіть аксіальний напрям. Ми, ґрунтуючись на властивостях відносності силової взаємодії елементів провідників, вивели цю формулу теоретично.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 39-45
Релаксаційна оптика: проблеми моделювання процесів перевипромінювання
П. Трохимчук, І. Дмитрук
Проаналізовано проблему впливу переопромінення на формування незворотних змін у лазерно-опромінених матеріалах. Це одна з найважливіших проблем релаксаційної оптики. Виявлено відмінність ефектів перепереопромінення від ефектів радіаційно-стимульованої дифузії. Ці ефекти розглянуто на прикладі антимоніду індію. Наведено та обговорено відповідні моделі, які дають змогу описати спостережувані явища.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 46-52
Черенковське випромінювання як ефект нелінійної та релаксаційної оптики
П. Трохимчук
Проаналізовано проблему черенковського випромінювання як ефекту нелінійної та релаксаційної оптики. Наведено основні моделі цього явища, включаючи мікроскопічну. Обговорено основні моделі явищ самофокусування та самоканалювання. Обгрунтовано припущення, що "конусна" частина ефектів самофокусування та самоканалювання має ту ж саму природу, як й черенковське опромінення.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 53-64
Люмінесценція кристалів PbWO4:Tb і CdWO4:Tb,Li в разі фотонного збудження
С. Новосад, Л. Костик, І. Новосад, А. Лучечко, М. Партика, Т. Теплий
Виконано порівняльний аналіз результатів дослідження люмінесценції кристалів PbWO4:Tb і CdWO4:Tb,Li у разі синхротронного та оптичного збуджень. У випадку збудження фотонами в ділянці 88 нм (14,09 еВ) люмінесценція слабколегованого кристала PbWO4:Tb при 8 К головно зумовлена центрами, характерними для PbWO4. У сильнолегованому кристалі CdWO4:Tb,Li у разі збудження синхротронним випромінюванням у ділянці фундаментального поглинання при 10 К на фоні світіння матриці простежується люмінесценція, зумовлена йонами Tb3+. З розглянутих літературних даних та отриманих результатів випливає, що матрична люмінесценція PbWO4:Tb і CdWO4:Tb,Li зумовлена автолокалізованими і локалізованими на дефектах екситонами. Низькотемпературну люмінесценцію цих кристалів ефективно збуджує синхротронне випромінювання в ділянці довгохвильового краю фундаментального поглинання і в ділянці фотонного помноження. У разі оптичного збудження кристалів PbWO4:Tb і CdWO4:Tb,Li у ділянці домішкового поглинання при 300 К спостерігають головно люмінесценцію йонів Tb3+, яка зумовлена переходами в межах 4f8-конфігурації зі збуджених станів 5D4 на рівні 7FJ. Відмінність у катіонному складі й зниження симетрії кристалічної структури матриці досліджених вольфраматів з тетрагональної на моноклінну не приводить до зміни закономірностей випромінювання іонів тербію.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 65-73
Вплив модифікації поверхні на спектри люмінесценції НК CdS
Б. Семененко, В. Сминтина, В. Скобєєва, М. Малушин
Досліджено вплив міжфазових поверхневих процесів на люмінесценцію. З’ясовано, що вологість повітря суттєво впливає на рекомбінаційні процеси в нанокристалах CdS. Виявлено фотостимуляцію короткохвильової смуги випромінювання з λmax = 480 нм. Доведено, що гідроксильні групи молекул води беруть участь у модифікації поверхні нанокристалів. На підставі експериментальних досліджень щодо локалізації фотоіндуктованої смуги відносно спектра поглинання, температурної залежності інтенсивності світіння та досліджень випромінювання в атмосфері повітря і вакуумі визначено природу і механізм рекомбінації, який зумовлює люмінесценцію з λmax = 480 нм.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 74-80
Вплив pН розчину на синтез нанокристалів сульфіду кадмію та їхні оптичні властивості
В. Сминтина, В. Бошерніцан, В. Скобєєва, М. Малушин
Досліджено вплив pН розчину на формування нанокристалів та їхній розмір у процесі синтезу. Нанокристали сульфіду кадмію отримано за допомогою золь-гель технології в желатиновому розчині, який має різні значення pН (6-10). Зафіксовано зменшення середнього розміру НК від 8 до 3,5 нм зі зменшенням значення pН від 10 до 6. Проаналізовано спектри оптичного поглинання та люмінесценції колоїдних розчинів НК CdS. Доведено залежність контуру спектрів люмінесценції від pН розчину.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 81-87
Генерація (Tl0-Tl2+)-комплементарних пар у лужно-галоїдних кристалах
З. Чорній, М. Панасюк, М. Дячук, І. Пірко, В. Салапак
Розраховано кінетику утворення активаторних центрів забарвлення в іонних кристалах. В одновимірній моделі іонного кристала розраховано радіаційні параметри лужно-галоїдних кристалів, легованих іонами талію. З’ясовано, що ймовірність генерації центрів забарвлення під дією іонізуючої радіації менша, ніж імовірність висвітлювальної дії, і вона різко знижується зі зменшенням концентрації активатора. Концентрація центрів забарвлення становить 10 % від концентрації активатора. Розраховано енергію, необхідну для створення пари центрів забарвлення та кінетики їх наростання.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 88-94
Вибір робочої точки напівпровідникового сенсора температури
Б. Павлик, А. Грипа, А. Леновенко, Р. Дідик, Р. Лис, Д. Слободзян, Й. Шикоряк, М. Кушлик
Досліджено вплив рентгенівського опромінення (Х-променів) та слабких магнітних полів на електрофізичні характеристики термосенсорів на базі р-n-переходу транзистора 2Т363А. На підставі аналізу змін вольт-амперних характеристик доведено, що на початковій стадії рентгенівського опромінення простежується збільшення ефективності рекомбінаційних процесів в області просторового заряду і незначне зменшення величини прямого струму вольт-амперних характеристик. Зовнішнє магнітне поле (В = 0,17 Тл) практично не змінює ефективності рекомбінаційних процесів в області просторового заряду, однак впливає на дифузійну компоненту прямого струму через р-n-перехід. З’ясовано, що робочу точку термосенсора треба вибирати на ділянці, де вольт-амперні характеристики збігаються. Дія рентгенівських променів (D < 325 Гр) і магнітних полів (експозиція до 15 год) практично не змінила вольт-температурні характеристики.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 95-102
Вплив затримки в управлінні на процес польоту квадрокоптера
Б. Благітко, Ю. Мочульський
Наведено результати досліджень математичної моделі квадрокоптера з пропорційно-диференціальним керуванням в аспекті стабілізації польоту та оптимального виведення квадрокоптера на заданий режим з урахуванням властивостей електродвигунів. Математична модель квадрокоптера представлена системою диференціальних рівнянь у формі Коші 16-го порядку. Вхідною інформацією є значення висоти польоту квадрокоптера, значення кутів тангажу, крену, рискання та зміни їх у часі. Пропорційно-диференціальний регулятор реалізований на мікроконтролері й змінює силу тяги гвинтів, задаючи напруги чотирьох електродвигунів. Розглянуто тестовий приклад автоматичного виконання фігури простого пілотажу - горизонтальної вісімки (з правим та лівим поворотами). Досліджено вплив часової затримки у мікроконтролері між подачею положення квадрокоптера і видачею обчисленої напруги на траєкторію польоту.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 103-110
Вплив механічних напружень на неоднорідні стани в мікрокристалах з несумірною надструктурою
І. Карпа, С. Свелеба, І. Катеринчук, Я. Шмигельський, І. Куньо, О. Фіцич
Вивчено вплив товщини мікрокристалів на просторову неоднорідність параметра порядку. Досліджено неоднорідні структури в моделі з інваріантом Ліфшиця, без використання наближення постійної амплітуди. Доведено, що в мікрокристалах унаслідок невідповідності коефіцієнтів лінійного розширення кристала і підкладки виникають механічні напруження, які змінюють просторову поведінку амплітуди і фази параметра порядку несумірної надструктури. З’ясовано, що механічні напруження зумовлюють процес подвоєння періоду надструктури (виникнення біфуркацій), що приводить до появи як хвилі суперпозиції наявних хвиль модуляцій, так і хаотичної структури.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 111-119
Дослідження алгоритмів оцінювання локальних похибок, що виникають у процесі математичного моделювання динамічних систем
Я. Кость, І. Хвищун, Я. Шмигельський
Розглянуто алгоритми оцінювання локальних похибок усікання для найпоширеніших методів інтегрування рівнянь математичних моделей. Запропоновано спосіб числової реалізації такого оцінювання для неявного методу трапецій. Наведено серію тестових задач з різними коефіцієнтами жорсткості, для яких відомі аналітичні розв’язки. Ці задачі розв’язано різними методами інтегрування рівнянь математичних моделей. Проаналізовано точність розглянутих алгоритмів оцінювання локальних похибок та зроблено висновки про їхню ефективність.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 120-126
Моделювання фотопровідності поруватого кремнію зі сферичною та циліндричною геометрією пор (англ.)
Л. Монастирський, Б. Соколовський, М. Павлик
Наведено результати числового моделювання фотопровідності макропоруватого кремнію зі сферичними і циліндричними порами методом скінченних елементів. Проаналізовано залежність фотопровідності від швидкості поверхневої рекомбінації за різних радіусів пор та середніх відстаней між ними. Враховано гаусівський розподіл значень радіусів пор.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 127-140
Числове моделювання механічних взаємодій у процесах насувоутворення кори Землі
В. Фурман, М. Хом’як, Л. Хом’як
Скінченно-елементні моделі використовують для моделювання тектонічного стиску осадових порід на підводній стадії та з урахуванням фрикційного ковзання на межі зриву. Числові результати засвідчують визначені особливості неоднорідних областей напружень для маленького (0,01-0,5), середнього (0,5-0,64), великого (0,64-0,8) і дуже великого (0,8-1,15) коефіцієнта тертя. Значення дотичного контактного напруження контролює фронт між зонами ковзання і прилипання. З використанням критерію руйнування Мора-Кулона за траєкторіями напружень можна прогнозувати насувні структури гірських систем.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 141-147
Дослідження комплексної магнітної проникності за комплексним опором навою індуктивності із феромагнітним осердям
Д. Трушаков, С. Рендзіняк, І. Васильчишин
Наведено методику визначення комплексної магнітної проникності феромагнітного матеріалу за результатами вимірювання комплексного опору котушки індуктивності із феромагнітним осердям. Комплексний опір котушки вимірювали за допомогою вимірювача імітанса Е7-25.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 148-155
Програмна підтримка практичних занять з програмування
В. Бондарєв
Запропоновано програмне та методичне забезпечення для проведення практичних занять з програмування. Методичну основу пропозиції становить збірник задач і автоматична перевірка програм, написаних студентами. Програмне забезпечення складається з клієнт-серверного застосування, що працює в локальній мережі. Як засвідчив досвід, пропонований підхід підвищує зацікавленість студентів, робить їхню роботу інтенсивнішою і водночас розвантажує викладача від рутини й дає йому змогу індивідуалізувати процес навчання.
PDF-версія

Випуск 4, Сторінки: 156-173
Спеціалізовані дистрибутиви для освітніх та дослідницьких установ
Е.Р. Алексеєв, В.И. Родіонов, О.В. Чеснокова, С.С. Чоповський
Обґрунтовано використання вільних дистрибутивів у навчальних і наукових установах. Описано методику створення локального репозиторію вільних програм. Розглянуто програми для збирання операційних систем. Наведено рекомендації зі збирання власних збірок.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем