ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 3

Випуск 3, Сторінки: 3-27
Методи електронної спекл-інтерферометрії для дослідження поверхневих деформацій матеріалів
Л. Муравський, Т. Вороняк
Розглянуто сучасний стан розвитку методів електронної спекл-інтерферометрії для дослідження поверхневих переміщень і деформацій у конструкційних матеріалах та різноманітних виробах. Сформульовано основні принципи формування спеклів і спекл-інтерферограм. Проаналізовано методи кореляційної електронної спекл-інтерферометрії і наведено приклади їхнього використання для задач неруйнівного контролю. Особливу увагу приділено методам часової і просторової фазозсувної електронної спекл-інтерферометрії, які домінують серед інших завдяки високій чутливості й можливості прецизійного вимірювання полів поверхневих переміщень і деформацій. Розглянуто також гетеродинні спекл-інтерферометричні методи та методи з використанням Фур’є-перетворення спекл-інтерферограм. Зазначено про щораз більшу роль методів електронної спекл-інтерферометрії для лабораторних і натурних досліджень з неруйнівного контролю та технічної діагностики матеріалів, елементів конструкцій і виробів
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 28-33
Динаміка релаксації збуджень у мезоскопічних кластерах під час надвипромінювального розпаду
Л. Демків, Т. Демків
Для дослідження динаміки формування імпульсу надвипромінювання в системі з високою густиною збуджених частинок - диполів, які впливають один на одного завдяки взаємодії дипольного моменту з сумарним електромагнітним полем ряду сусідніх диполів, використано апарат матриці густини та напівкласичний підхід. Урахування диполь-дипольної взаємодії на мікрорівні дає змогу пояснювати нові експериментальні факти в оптиці наночастинок. Досліджено вплив параметрів однієї частинки в системі, яка утворює мезоскопічний кластер, на динаміку релаксації збуджень системи
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 34-39
Сенсор температури на основі кристалів Tl4HgI6 i Tl4PbI6
В. А. Франів, О. В. Бовгира, І. С. Гірник, О. С. Кушнір, О. В. Футей, А. П. Васьків
У цій роботі наведено результати експериментальних досліджень Х-структурних, механічних і оптичних властивостей напівпровідникових кристалів Tl4HgI6 і Tl4PbI6. Приймаючи до уваги специфічну температурну поведінку лінійного термічного розширення цих кристалів, запропоновано сенсор температури та схему температурного контролера на їхній основі
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 40-46
Електронна поляризовність одновісно затиснутих кристалів сульфату калію
О. Кашуба, В. Стадник, І. Матвіїшин
Розраховано температурну й баричну залежність електронної поляризовності кристалів сульфату калію. З’ясовано, що збільшення електронної полязовності під впливом одновісного тиску, головно, зумовлене зміною густини ефективних осциляторів кристалів і довгохвильового зміщення максимуму смуги ультрафіолетового поглинання. Виявлено суттєве баричне зміщення точки сегнетоеластичного фазового переходу у бік як вищих (σх), так і нижчих температур (σy, σz), а також температурного інтервалу проміжної фази поблизу фазового переходу в кристалах K2SO4
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 47-53
Люмінесцентна спектроскопія іонів Tb3+ у полікристалах гадоліній галієвого гранату
Л. Костик, А. Лучечко, О. Цвєткова, Т. Теплий
Досліджено спектрально-люмінесцентні та кінетичні характеристики гадоліній-галієвого гранату з домішкою тербію в температурному інтервалі 85-295 К. Спектри фотолюмінесценції мають низку інтенсивних вузьких смуг у спектральній ділянці 480-690 нм (зелена люмінесценція), які відповідають 5D47Fj -переходам в іонах Tb3+. З’ясовано, що в полікристалах, на відміну від монокристалів, формується один тип центрів свічення, пов’язаних з активатором Tb3+. Співвідношення між інтенсивностями смуг фотолюмінесценції не відрізняються у разі збудження у f-d смузі (перехід в іонах Tb3+) або на λm=314 нм (8S7/26P7/2- перехід в іонах Gd3+)
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 54-61
Особливості електрофізичних характеристик пружнодеформованих монокристалів p-Si
Б. Павлик, Р. Дідик, Р. Лис, Д. Слободзян, А. Грипа, Й. Шикоряк, М. Кушлик, І. Чегіль
Досліджено зміни опору монокристалічного зразка p-Si за кімнатної температури в процесі його стискання або зняття механічного навантаження. Виявлено, що під час витримки досліджуваного зразка в зупиненому пресі опір зразка зростає. Досліджено, що між окремими циклами деформації відбувається поступове і тривале збільшення опору зразка. Селективним травленням поверхні (111) виявлено підвищену дефектність ділянки приповерхневого шару зразка, на яку нанесено плівку алюмінію. Цей факт, на думку авторів, зумовлює зміну опору зразка в разі одновісної його пружної деформації
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 62-69
Спектри поглинання змішаних кристалів солей туттона K2CuХFe1-X(SO4)2·6H2O
I. Половинко, С. Рихлюк, Т. Лондар
Вирощено мішані кристали K2CuхFe1-x(SO4)2·6H2O з розчину солей K2SO4, FeSO4·7H2O та CuSO4·5H2O. Отримано їхні спектри поглинання в діапазоні 400-1220 нм. Виявлено зв’язок між коефіцієнтом оптичного поглинання у максимумі смуг поглинання та концентрацією домішки Cu2+
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 70-78
Радіаційні процеси в кристалах флюоритів з точковими дефектами дипольного типу. Одновимірна модель
З. Чорній, І. Пірко, В. Салапак, М. Дячук
В одновимірній моделі виконано розрахунки ймовірності утворення центрів забарвлення в кристалах CaF2-Me+. Досліджено вплив домішкових іонів на ефективність забарвлення кристалів
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 79-87
Температурні залежності коефіцієнта термоЕРС та трансформація зонного спектру в системі Tl2Ba2Ca1-XYXCu2-YCoYOZ
О. Бабич
З використанням феноменологічної моделі вузької провідної зони проведено аналіз температурних залежностей коефіцієнта термоерс S(Т) при T>Tс для Tl2Ba2Ca1-XYXCu2-YCoYOZ в разі проведення заміщень Y→Cа та Co→Cu. Структуру густини станів на рівні Фермі ЕF зображено в формі асиметричного лоренціана. Отримано добре узгодження розрахункових залежностей S(Т) з експериментальними даними. Визначені значення параметрів зонного спектру в ділянці ЕF і розглянутий характер їх трансформації. Виявлено наявність кореляції між ефективною шириною зони та температурою переходу в надпровідний стан Tс.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 88-95
Розробка універсальних нейроемуляторів на базі мікроконтролерів споживчого рівня
А. Фаренюк, З. Любунь
Продемонстровано придатність контролерів споживчого рівня, таких як контролери ATmega2560 (256 Кб програмної пам’яті), ATtiny13 (1 Кб програмної пам’яті), 8-бітні, родини Atmel AVR та STM32F100RB (128 Кб програмної пам’яті), 32-бітні, серій ARM Cortex-M3, для реалізації нейроемуляторів. Для цього реалізовано кілька тестових прикладів нейромереж різного розміру та архітектури для опрацювання даних, що надходять на входи мікроконтролерів. З’ясовано, що нейроемулятори можуть бути реалізовані на дуже широкому спектрі платформ. Крім того, реалізовано пристрій розпізнавання кольорів на основі ATmega2560. Доведено, що адекватне використання режимів енергозбереження значно збільшує час автономної роботи таких пристроїв
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 96-107
Математичне моделювання процесу стабілізації квадрокоптера у польоті
Б. Благітко, Ю. Мочульський
Наведено результати досліджень математичної моделі квадрокоптера у польоті з урахуванням властивостей електродвигунів. Математична модель представлена системою алгебро-диференційних рівнянь у формі Коші 12-го порядку. Вхідною інформацією є значення висоти польоту квадрокоптера, значення кутів тангажу, крену, рискання та зміни їх у часі. Розглянуто спосіб пропорційно-диференціального (ПД) керування для стабілізації квадрокоптера у польоті та оптимального виведення квадрокоптера на заданий режим. ПД-регулятор змінює прирости сили тяги чотирьох електродвигунів-гвинтів, знак приростів та моменти часу, у які повинні відбуватися всі ці зміни. Стабілізація квадрокоптера у польоті перевірена на прикладі автоматичного виконання фігури простого пілотажу, - горизонтальної вісімки -, як з правим, так і з лівим поворотами.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 108-121
Особливості побудови теплової моделі із конвекцією верхньої мантії Землі
В. Фурман
Описано залежність теплового стану мантії від можливих варіацій температури і побудовано теплову модель верхньої мантії Землі. Наголошено, що визначення мантійних температур за даними про спостережуваний тепловий потік містить фактор невизначеності, пов’язаний із труднощами з’ясування внеску кори за результатами інтерпретації спостережуваного теплового потоку. Виявлено зв’язок між інтенсивністю конвективних процесів теплоперенесення в верхній мантії і тепловим потоком у корі Землі.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 122-132
Гранично-елементний метод для задач ідентифікації порожнин у циліндричному тілі з використанням локального нагріву та даних ІЧ-термографії
В. Чекурін, О. Сінькевич
У статті розглядаються теоретичні основи та математичний апарат безконтактного методу неруйнівної ідентифікації геометричних параметрів циліндричної тунельної порожнини у циліндричному твердому тілі. Метод ґрунтується на збудженні в об’єкті стаціонарному теп-лового процесу та вимірюванні температурного поля його поверхні засобами ІЧ-термографії. З використанням методу граничних інтегральних рівнянь побудована математична модель локального зондування об’єкта зосередженим тепловим потоком. В рамках моделі розроблений гранично-елементний алгоритм розв’язування прямих задач ідентифікації порожнини. На цій основі були досліджені інформативні ознаки температурного поля поверхні та можливості їх використання для ідентифікації порожнини. Було показано, що один з параметрів порожнини можна безпосередньо визначити з однієї із інформативних ознак. З урахуванням цього обернену задачу ідентифікації зведено до розв’язування системи двох нелінійних рівнянь. Розроблений ітераційний гранично-елементний алгоритм для розв’язування оберненої задачі, який базується на методі Ньютона. За допомогою числового експерименту досліджена ефективність розробленого підходу.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 133-143
Удосконалення сімейства технологій передавання даних ADSL використанням амплітудної модуляції багатьох складових
І. Горбатий
Розглянуто відоме сімейство технологій ADSL, що застосовують для передавання даних телекомунікаційними мережами доступу на основі симетричних ліній зв’язку. Отримано залежність пропускної здатності виділеного телекомунікаційного каналу на основі технології ADSL від довжини лінії зв’язку в смугах робочих частот 1,104 і 2,208 МГц. Запропоновано метод адаптивного передавання даних у телекомунікаційних мережах доступу на основі симетричних і коаксіальних ліній зв’язку з використанням амплітудної модуляції багатьох складових. Доведено можливість зменшення ймовірності бітової помилки в ході передавання даних і підвищення ефективності телекомунікаційних мереж доступу в разі застосування цього методу.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 144-155
Багатоплатформова програмна модель роботи бурильної колони при ліквідації прихватів бурового снаряда ударними механізмами
Е. Р. Алексеев, А. А. Каракозов, Т. В. Кучер
Описано математичну модель динамічних процесів у бурильної колоні. Розглянута скінчено-різницева схема розв’язування гіперболічного рівняння на трьох етапах робочого циклу механізму. Проаналізовано програмні засоби розв’язування задачі. Обґрунтовано вибір компілятора, використовуваного в програмній моделі. Проведено інженерний аналіз отриманого в результаті комп’ютерного моделювання рішення.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 156-168
Алгоритм обробки цифрових зображень для визначення деформаційних характеристик матеріалів
О. Максименко, Л. Франкевич, О. Сахарук
На засадах цифрової кореляційної обробки зображень розроблено алгоритм вимірювання переміщень і деформацій поверхні балкових зразків під час їхнього навантаження та проведено його експериментальну апробацію. З використанням отриманих під час експерименту зображення поверхні зразка розраховано радіус викривлення і деформації дюралюмінієвого балкового зразка та модуль пружності матеріалу. Отримані результати засвідчують ефективність роботи розробленого алгоритму.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 169-175
Система диспетчерського контролю та збирання даних OpenSCADA 0.8.0 LTS
Р. Савоченко
Вільне програмне забезпечення вдосконалюють, воно охоплює щораз більше галузей життєдіяльності людини. Однією з таких галузей є автоматизовані системи, відкритість рішень для яких частіше стає вирішальним чинником. Наведено огляд нової промислової версії проекту вільної SCADA-системи OpenSCADA тривалої підтримки 0.8.0. Для отримання уявлення про проект загалом коротко описано історію, політику та функції проекту. Оскільки це вже друга версія тривалої підтримки, то існує низка повноцінних рішень на основі OpenSCADA, короткий огляд яких наведено. Після релізу минуло півроку та до версії 0.8.0 вже випущено кілька оновлень, найцікавіші з яких розглянуто.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 176-184
Порогова сегментація даних дистанційного зондування Землі
Р. Сулимко, Р. Шувар
Розглянуто методику сегментації растрових зображень дистанційного зондування Землі високої роздільної здатності з використанням кольорових і текстурних характеристик зображень. Розроблено програмну реалізацію запропонованої методики. Проаналізовано вплив розмірів вікон та значення порогу для коефіцієнта відхилення на точність сегментації. Досліджено ефективність запропонованої методики на різних елементах зображень.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 185-192
Розрахунок іонного перенесення в кристалах зі структурою шеєліту
В. Шевчук, І. Каюн
З використанням програмного забезпечення TOPOS виконано розрахунок поліедрів Вороного-Діріхле кристалів CaMoO4, побудовано карти провідності кристала за різних температур. Доведено можливість існування йонної провідності в кристалах зі структурою шеєліту за високої температури.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 193-201
Розширення можливостей оптимального управління транспортними потоками вулично-дорожньої мережі міста
В. Шуть
Розглянуто традиційні методи керування автотранспортними потоками в дорожній мережі міста. До основних інструментів управління транспортними потоками в дорожній мережі міста нині належить світлофорне регулювання. Ключовими вузлами дорожньої мережі міста є перехрестя. Саме на них простежуються найбільші втрати використання дорожнього полотна. Сьогодні для забезпечення світлофорного регулювання використовують жорстке одноп-рограмне, багатопрограмне, координоване регулювання, адаптивне управління та інтелектуа-льний світлофор. Усі ці методи управління детально викладені і зазначено їхні недоліки. Можливості задоволення потреб суспільства в нарощуванні обсягів перевезень пасажирів і вантажів завдяки використанню для управління світлофорного регулювання вичерпані - особливо у великих містах. Необхідна розробка кардинальних заходів щодо ефективнішого використання транспортного ресурсу: дорожнього полотна, перехресть, розв’язок тощо. Пропонована концепція руху без світлофорів передбачає відсутність світлофорів на перехресті й ґрунтується на принципі багатоагентної системи.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 202-210
Поліметричний метод та сучасна кібернетика
П.Трохимчук
Проаналізовано основні поняття та підходи поліметричного аналізу та його зв’язок з сучасною кібернетикою. Доведено необхідність виникнення цієї науки в зв’язку з розвитком сучасної кібернетики та інформатики. Виконано порівняльний аналіз основних концепцій та підходів, що привели до створення поліметричного методу. Обговорено питання, пов’язані з класифікацією сучасної науки та галузей знань. Наведено основні галузі застосування в кібернетиці та фізиці.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 211-219
Побудова ARIMA моделей часових рядів для прогнозування метеоданих на мові програмування R
О. Дзендзелюк, Л. Костів, В. Рабик
Розглянуто алгоритм побудови ARIMA моделі часових рядів на основі методології Бокса - Дженкінса. Приведено опис критеріїв, які використовуються для перевірки стаціонарності часових рядів, вибору оптимальної ARIMA моделі та перевірки її адекватності. Основну увагу акцентовано на реалізації цього алгоритму на мові програмування R. Як приклад приведено реалізацію короткочасного прогнозування температури повітря на Чорногірському географічному стаціонарі.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 220-225
Використання технологій віртуалізації в спецкурсі "Системне адміністрування ОС Linux"
А. Батюк, Д. Ванькевич, Г. Злобін
Розглянуто використання вільних систем віртуалізації OpenVZ та KVM у навчальному процесі кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка. Проаналізовано переваги використання технологій віртуалізації порівняно з виконанням завдань системного адміністрування ОС Linux на робочих місцях студента в комп’ютерній лабораторії загального використання.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 226-231
Застосування зв’язаних коливальних контурів у вихрострумовій дефектоскопії
Д. Трушаков
Наведено результати теоретичних досліджень із застосування зв’язаних коливальних контурів у вихрострумовій дефектоскопії. Описано основні переваги використання зв’язаних коливальних контурів для побудови резонансних вихрострумових дефектоскопів.
PDF-версія

Випуск 3, Сторінки: 232-236
Чисельні методи і закони збереження в динамічних системах
В. Бригілевич, С. Вельгош, В. Григоренко, Я. Шмигельський
Виділено клас консервативних динамічних систем, для яких при чисельному моделюванні методом середньої точки зберігається властивість консервативності
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем