ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 2

Випуск 2, Сторінки: 3-26
Поверхневі плазмон-поляритони
І. Болеста
Описано загальні властивості поверхневих плазмон-поляритонних хвиль, які є комбінацією електромагнітної хвилі в діелектрику та коливань заряду в металі й поширюються вздовж межі метал-діелектрик. Отримано дисперсійні співвідношення для хвиль на одиничних межах та їхні характеристики, розглянуто плазмонні хвилі в багатошарових структурах. Проаналізовано методи збудження поверхневих плазмон-поляритонів та їхнє практичне застосування
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 27-32
Генерування дислокацій в напівпровідникових кристалах методом пластичної деформації
Б. Павлик, Р. Дідик, Й. Шикоряк, Р. Лис, Д. Слободзян, А. Грипа, М. Кушлик, І. Чегіль
Проаналізовано вплив дислокацій на фізичні властивості напівпровідникових кристалів. Запропоновано оригінальну установку пластичної деформації масивних (товщиною до 4 мм) монокристалічних зразків кремнію. Описано процес підготовки зразків до деформації. Розглянуто особливості розподілу дислокацій на площині (111) вздовж деформованих зразків залежно від деформації. Наведено картини селективного травлення поверхні (111) деформованих зразків р-Si
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 33-44
Методика дослідження радіаційно-індукованих змін параметрів МДН-транзисторів
Б. Коман
Наведено методику дослідження радіаційно-індукованих змін параметрів МДН-транзисторів, що ґрунтується на експериментальних кривих стоко-затворних підпорогових струмів. Уважають, що радіаційно-індукований заряд у підзатворному діелектрику пропорційний до зсуву напруги середини забороненої зони ΔUMG. Описано автоматизований експериментальний вимірювальний комплекс на базі IBM-PC для вимірювання підпорогових струмів МДН- транзисторів та програмну реалізацію опрацювання експериментальних результатів
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 45-50
Вплив поверхні нанокристалів CdS на їхні люмінесцентні властивості
В. Сминтина, Б. Семененко, В. Скобєєва, М. Малушин
Однією з особливостей кристалів, що мають нанорозмірний розмір та ізольовані в полімерній матриці, є суттєва хімічна активність їхньої поверхні. Цей факт можна використати для створення різного типу сенсорів, каталізаторів хімічних реакцій, а також для вивчення фізики поверхневих станів на межі поділу двох фаз
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 51-56
Вплив міжфазних фізико-хімічних процесів на оптичні властивості нанокристалів СdS в желатині
В. Сминтина, В. Бошерніцан, В. Скобєєва, М. Малушин
Отримано НК сульфіду кадмію за допомогою золь-гель технології в желатиновій матриці. Об’єктом дослідження були колоїдні розчини наночастинок CdS. Середній розмір нанокристалів становив від 3 до 11 нм. На підставі аналізу даних оптичного поглинання досліджено вплив концентрації желатини та часу зберігання на оптичні властивості досліджуваних НК CdS. Визначено кореляцію отриманих результатів з даними люмінесцентних досліджень
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 57-64
Електрофізичні характеристики приповерхневих шарів кристалів Si p-типу з напиленими плівками Al, підданих пружній деформації
Б. Павлик, М. Кушлик, Р. Дідик, Й. Шикоряк, Д. Слободзян, А. Грипа, Р. Лис, Б. Кулик
З’ясовано, що напилення плівки Al зумовлює деформацію приповерхневого шару кремнію. Виявлено ефект гетерування дефектів з об’єму зразка, деформованого приповерхневим шаром, унаслідок пружної одновісної деформації кристала. Отримана залежність зміни опору цих зразків від розміру пружної деформації підтверджує гетерування дефектів у приповерхневому деформованому шарі. Виконано теоретичні розрахунки максимальної глибини захоплення цих дефектів на основі енергії взаємодії деформованого шару та дислокацій
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 65-70
Отримання та спектрально-люмінесцентні властивості нанокристалічного гранату Gd3Ga5O12, легованого йонами Tb3+
О. Цвєткова, Л. Костик, А. Лучечко
Для отримання нанопорошків Gd3Ga5O12, як номінально чистих, так і легованих рідкісноземельними елементами (Tb3+), використано метод співосадження. Термічна обробка прекурсору за температури 850 і 950 °С дала змогу отримати нанопорошки з високим ступенем однорідності і дисперсності. Нанокераміку отримували пресуванням нанопорошків з подальшим відпалом за 950 °С. У разі рентгенівського збудження фосфору Gd3Ga5O12: Tb3+ простежено характерне зелене світіння, пов’язане з 5D4-7F6,5,4,3 переходами в іонах Tb3+. Виконано порівняльний аналіз спектрів рентгенолюмінесценції номінально чистих і легованих іонами Tb3+ Gd3Ga5O12 зразків, отриманих методами співосадження та твердофазового синтезу
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 71-76
Поведінка низькочастотної дисперсії у кристалах GaSe зі зміною температури
О. Флюнт
Для пояснення поведінки низькочастотної дисперсії у кристалах GaSe у разі зміни температури запропоновано модель на підставі розподілу ефективних диполів середовища за часами релаксації з термоактивованою поведінкою. Відповідно до моделі, діелектричний відгук на певній частоті в діапазоні домінування низькочастотної дисперсії зумовлений не стільки ефективними диполями середовища з відповідними характерними частотами, скільки сумарним внеском цих ефективних диполів і низки диполів з більшими часами релаксації. Модель пояснює незалежність показника степеня низькочастотної дисперсії від температури, дає змогу оцінити енергію активації низькочастотної дисперсії та пояснює залежність енергії активації від температурного діапазону домінування низькочастотної дисперсії
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 77-87
Способи ручного керування вертикальним злетом і приземленням квадрокоптера
Б. Благітко, Ю. Мочульський
Наведено результати досліджень особливостей трьох основних способів ручного керування вертикальними злетом і приземленням квадрокоптера з урахуванням динамічних властивостей електродвигунів. Розглянуто спосіб двопозиційного керування, спосіб трипозиційного керування та удосконалений спосіб двопозиційного керування для оптимального виведення квадрокоптера на заданий режим. У цьому разі оператор керує квадрокоптером, перебуваючи на поверхні Землі. Оператор може змінювати приріст сили тяги, знак приростів та моменти часу, у які повинні відбуватися всі ці зміни. Вхідною інформацією є значення висоти польоту квадрокоптера та зміни її в часі
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 88-95
Дослідження спектральних характеристик датчика полум’я
О. Лєпіхов М. Котлубаєв, І. Бурик
Основними напрямами у ході розробки датчика полум’я нового покоління обрано такі: застосування двопровідної лінії для підклювення датчика полум’я до контролера; передавання інформації про спрацьовування датчика струмовими імпульсами по лінії живлення; контроль запилення вікна і перевірка справності датчика. Датчик здатний забезпечувати надійну реєстрацію спалахів та спроможний визначати ступінь їхнього розвитку (швидкість поширення)
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 96-104
Модель плину конвективного плюму мантії Землі
В. Фурман
Розроблено модель тіла мантійних плюмів, що може слугувати поясненням недавніх результатів сейсмотомографічних досліджень мантійних плюмів на середніх мантійних глибинах. Зрушення і деформація мантійного плюму внаслідок конвективних плинів суттєво не змінюють рис теплової еволюції мантійних плюмів.
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 105-110
Моделювання теплоперенесення та теплової дифузії плинів мантійних плюмів мантії Землі
В. Фурман, М. Хом’як
Запропоновано комп’ютерну методику моделювання теплоперенесення та теплової дифузії плину плюмів мантії Землі. Розроблена модель плину плюмів засвідчує, що ніжки плюмів руйнуються швидше, ніж їхні шапки, унаслідок теплової дифузії
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 111-117
Взаємодія планарної CL-схеми з електромагнітною хвилею
Ю. Мочульський
Досліджено взаємодію магнітної складової електромагнітної хвилі, яка поширюється в площині планарної CL-схеми, з індуктивностями схеми. Унаслідок цієї взаємодії змінюється відносна магнітна проникність матеріалу. Знайдено залежність дійсної та уявної частини відносної магнітної проникності середовища з планарною CL-схемою від параметрів схеми і частоти електромагнітної хвилі. З’ясовано, що в певній області частот дійсна частина магнітної проникності змінює знак на від’ємний. Цей факт підтверджує можливість існування матеріалів з від’ємним показником заломлення електромагнітної хвилі.
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 118-127
Моделювання динамічних режимів дводвигунового електроприводу з урахуванням пружностей і шпаруватостей механічних передач (англ.)
Дж. М. Дочвірі, О. С. Хачапурідзе
Створено математичну модель дводвигунового електроприводу з одним регулятором швидкості і двома тиристорними перетворювачами з урахуванням пружностей і шпаруватостей механічних передач. За допомогою методу простору станів змінних введено передаточні функції об’єкта. Дано рекомендації по налаштуванню регуляторів системи. В процесі моделювання в MATLAB отримано динамічні характеристики, близькі до оптимальних
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 128-134
Дослідження електромагнітних явищ у вихрострумовому перетворювачі за умови його взаємодії з контрольованим феромагнітним зразком
Д. Трушаков
Наведено результати теоретичних досліджень взаємодії накладного вихрострумового перетворювача з П-подібним магнітопроводом та феромагнітного матеріалу. Отримано вирази для визначення магнітних потоків, розподілених по товщині металу контрольованого феромагнітного зразка, що перебуває під полюсами ВСП, а також вирази для обчислення активного і реактивного опорів котушки індуктивності з феромагнітним осердям П-подібної форми
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 135-141
Визначення надійності персонального комп’ютера типу "IBM PC"
Д. Трушаков, О. Бірзул
Досліджено надійність персонального комп’ютера типу IBM PC з урахуванням послідовного та паралельного з’єднання його складових частин. Структуру персонального комп’ютера описано у вигляді окремих модулів. Дослідження надійності ПК виконано за допомогою лямбда-методу та ймовірнісно-класичного методу
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 142-147
Моделювання просторових координат рухомих феромагнітних твердих тіл в індукованому магнітному полі діакоптичними методами
С. Рендзіняк
У роботі досліджуються перехідні процеси в різнорідній системі, яка містить три частини: механічну (тіло з феромагнітного матеріалу в магнітному полі), магнітне поле соленоїда, і електричну (схему електроживлення соленоїда). У неоднорідному магнітному полі діють сили, які впливають на феромагнітне тіло і приводять до його переміщення. Магнітне поле, яке створює соленоїд у загальному випадку складної геометричної форми, не завжди може бути аналітично розраховано, проте його структуру можна дослідити іншими відомими методами. У свою чергу соленоїд необхідно забезпечити ефективним потужним джерелом живлення, звичайно, коливальної або імпульсної форми. Таку складну задачу вдалося розв’язати діакоптичними методами
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 148-153
До питання конвергентності нелінійних динамічних систем
В. Григоренко, І. Романів, Я. Шмигельський
Для встановлення достатніх умов конвергентності нелінійної динамічної системи пропонується застосовувати теорему Далквіста про стійкість, що використовує поняття міри матриці Якобі математичної моделі. Показано, що таким шляхом можна отримати достатні умови конвергенції значно простіше і вони в деяких випадках можуть бути привабливішими з точки зору практичного застосування
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 154-163
Використання ГІС у задачах управління якістю повітря
В. Ночвай, Р. Криваковська, О. Іщук
Розглянуто використання геоінформаційних систем у задачі управління якістю повітря. Проаналізовано основні задачі систем, різні види використання ГІС, способи інтеграції геоінформаційних систем з іншими частинами системи. Наведено структури потоків даних між системою підтримки прийняття рішень та геоінформаційними системами. Названо основні напрями розвитку подібних систем
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 164-172
Ймовірнісна класифікація текстових документів у просторі семантичних полів
Б. Павлишенко
Запропоновано модель класифікації текстових документів у векторному семантичному просторі на основі байесівського класифікатора. Розглянуто формування некорельованих ознак текстових документів за допомогою методу головних компонент та сингулярного розкладу матриці частот семантичних полів
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 173-177
Використання розподілених обчислень для сегментації даних дистанційного зондування Землі
Ю. Шийка, Р. Шувар
Розроблено проект сегментації зображень дистанційного зондування Землі з використанням розподілених обчислень. Розглянуто систему управління розподіленими обчисленнями Condor. Описано принципи роботи системи та наведено особливості розробки програм опрацювання зображень для використання в проекті розподілених обчислень. Для сегментації зображень дистанційного зондування Землі використано модифікацію алгоритму Краскала з урахуванням кольорових і текстурних характеристик. Проаналізовано ефективність роботи реалізованого проекту розподіленого опрацювання зображень
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 178-183
Розрахунок затоплення території для системи моніторингу і прогнозування паводку
А. Волчек, Д. Костюк, Д. Петров, Н. Шешко
Представлено алгоритм та реалізація програмного модуля для системи моніторингу і прогнозування паводку, що виконує розрахунок картини затоплення паводковими водами на основі даних про рівень води, що надходять з розташованих в руслі річки контрольних точок. Розрахунок включає побудову криволінійної поверхні дзеркала води і лінії її перетину з моделлю рельєфу місцевості. Представлений метод не вимагає високопродуктивних обчислювальних засобів, дозволяє коректно моделювати поширення води по складному рельєфу місцевості і може використовуватися в розподілених обчислювальних мережах
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 184-196
Розробка програмного забезпечення для моделювання динамічних систем із жорсткими математичними моделями
Я. Кость, І. Хвищун
Сформульовано основні поняття математичного моделювання динамічних систем. Визначено етапи процесу моделювання. Наведено означення похибок, які ви-никають у процесі математичного моделювання. Конкретизовано поняття стійкості розв’язку диференційного рівняння та стійкості числового методу. Описано розроблене програмне забезпечення для моделювання динамічних режимів систем із жорсткими математичними моделями
PDF-версія

Випуск 2, Сторінки: 197-205
Порівняльний аналіз використання ВПЗ у вищих закладах освіти Білорусі, Російської Федерації та України
Є. Алєксєєв, Г. Злобін, Д. Костюк
На підставі матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій "FOSS Lviv-2011", "FOSS Lviv-2012" зроблено порівняльний аналіз використання вільного програмного забезпечення у вищих закладах освіти Білорусі, Російської Федерації та України. Приклади використання вільного програмного забезпечення згруповано за напрямами: ПЗ підтримки навчального процесу, додаткове ПЗ, використовуване студентами в самостійній роботі, ПЗ для використання в навчальних курсах
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем