ISSN 2224-087X (Друкована версія)
ISSN 2224-0888 (Online версія)

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

(З 1966 року до 2010 року виходив під назвою "Теоретична електротехніка")

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р.

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

Випуск 1

Випуск 1, Сторінки: 3-17
Метаматеріали
І. Болеста
Проаналізовано фізичні основи метаматеріалів - штучно створених структур, які мають унікальні властивості. Розглянуто умови існування одночасно від’ємних значень відносних діелектричної ε та магнітної μ проникностей і топологію структур, які їх забезпечують. Обговорено природу незвичайних властивостей метаматеріалів, яка пов’язана з топологією гетероструктур та "включенням" магнітної компоненти хвилі у резонансну взаємодію. Проаналізовано природу від’ємної рефракції та суперрозділення.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 18-29
Термостимульована і тунельна люмінесценія в кераміках Y2O3 і Sс2O3 (англ.)
О. Бордун, I. Бордун, І. Кухарський
Досліджено термостимульовану люмінесценцію (ТСЛ) і тунельну люмінесценцію (ТЛ) в кераміках Y2O3, Y2O3: Eu і Sc2O3 при рентгенівському опроміненні. Для поділу кривих ТСЛ на елементарні складовы використано метод Аленцева-Фока з додатковою експериментальною перевіркою методом термічної очистки. На підставі аналізу форми елементарних смуг, які формують криві ТСЛ, зроблено висновок, що рекомбінаційні процеси у смугах TСЛ з максимумами при 110, 122, 176, 185, 200 і 247 К в кераміках Y2O3 і при 121, 136, 200, 215 і 221 К в кераміках Sc2O3 описуються лінійною кінетикою. Показано, що TСЛ в цих кераміках пов’язана з рекомбінаційними процесами у структурних комплексах YO69-(або ScO69-). Встановлено, що в кераміках Y2O3: Eu спектри TСЛ складаються в основному з активаторних смуг. Різними способами визначено енергії активації і частотні фактори локальних центрів захоплення, які проявляються в кривих TСЛ. Встановлено, що рекомбінаційні процеси при звільненні центрів захоплення зумовлені дифузно-контрольованою тунельною рекомбінацією, найбільш ймовірно, за рахунок термостимульованої міграції дірок, звільнених з Vk-центрів. Показано наявність і досліджено ТЛ в кераміках Y2O3 і Sc2O3. На основі аналізу кінетики загасання ТЛ встановлено, що рекомбінаційні процеси описуються моделлю зі складною взаємодією. TЛ здійснюється в парах, електронною компонентою яких є центри, які термічно звільняються при 176 К в кераміках Y2O3 і 200 К в кераміках Sc2O3. Діркові компоненти тунельних пар пов’язані з центрами, які термічно звільняються при 110 і 122 К в кераміках на основі Y2O3 та 121 і 146 К в кераміках Sc2O3.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 30-35
Електронний спектр та коефіцієнт термо-Е.Р.С. HgBa2CaCu2O6+б у разі легування киснем
О. Бабич, М. Васюк, І. Габрієль, М. Матвіїв, Р. Луців
Проаналізовано температурні залежності коефіцієнта термо-е.р.с. при T>TC для другого члена ртутного гомологічного ряду HgBa2Can-1CunO2n+2+б (n=2) на основі моделі вузької провідної зони. Прифермієвську структуру густини станів зображено у формі асиметричного лоренціана. Розглянуто трансформацію параметрів електронного спектра в разі зміни вмісту кисню. Виявлено кореляцію між ефективною шириною провідної зони та температурою надпровідного переходу TC. Наведено порівняння отриманих закономірностей з оптимально легованими зразками сусідніх членів ртутного гомологічного ряду (n = 1,3).
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 36-43
Люмінесцентні дослідження чистих та легованих домішками In, Sb, Sn кристалів йодистого кадмію
С. Вельгош, І. Карбовник, І.Кітик, А. Попов, І. Ровецький
З використанням синхротронного випромінювання досліджено спектри люмінесценції (в інтервалі 1,5-3,5 еВ) та збудження люмінесценції (в інтервалі 3,5-45 еВ) номінально чистих і легованих металами In, Sb, Sn кристалів йодистого кадмію. Обговорено природу смуг люмінесценції та вплив домішок на формування центрів випромінювання. З урахуванням даних зонної структури проаналізовано особливості в спектрах збудження люмінесценції в області фундаментального поглинання.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 44-49
Люмінесцентні властивості кальцій-галій-германієвого гранату, легованого європієм
Л. Костик, О. Цвєткова, С.Новосад
Досліджено спектрально-люмінесцентні характеристики кальцій-галій-германієвого гранату з домішкою європію в температурному інтервалі 85 - 295 К. Виконано порівняльний аналіз спектральних характеристик люмінесценції цих матеріалів у вигляді полікристалічних керамік і монокристалів. З’ясовано, що в кераміках, на відміну від монокристалів, формується один тип активаторного центра Eu3+. Доведено, що полікристали Ca3Ga2Ge3O12: Eu3+ інтенсивно люмінесціюють у червоній ділянці спектра (переходи 5D0 → 7Fj). Проаналізовано можливість викорис-тання цих матеріалів як фосфорів для світлодіодів білого світла.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 50-59
Деякі особливості хімічного травлення поверхонь монокристалічного кремнію
Б. Павлик, Р. Дідик, Й. Шикоряк, Р. Лис, Д. Слободзян, А. Грипа, І. Чегіль
Досліджено процеси перебудови структурних дефектів у приповерхневому шарі механічно оброблених поверхонь р-Si в міру його стравлювання з використанням методик оптичної та атомносилової мікроскопії. За допомогою оригінальної установки пластично деформували на задане значення масивні (товщиною до 4 мм) монокристалічні зразки кремнію. Розглянуто особливості розподілу дислокацій на площині (111) вздовж деформованих зразків в залежності від величини деформації. Наведено картини полірувального і селективного травлення поверхонь (111), (110) та (112) бездислокаційних і деформованих зразків р-Si. Показано, що місця виходу дислокацій на поверхню (111) декоровані глибокими (близько 2 мкм) дислокаційними ямками, на відміну від мілкіших ямок (близько 0,4 мкм) не пов’язаних з ліній-ними дефектами кристалічної ґратки. Показана можливість одержання інформації про кут виходу дислокації на поверхню або величину зміщення дислокації під дією зовнішніх факторів методом пошарового стравлювання поверхні.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 60-72
Фізичні властивості кристалів [N(CH3)4]2Zn1-хCuxСl4 (x = 0.5, 0.42, 0.25), [N(CH3)4]2CuСl4, [N(CH3)4]2MnСl4 з наноперіодичністю
С. Свелеба, І. Карпа, І. Катеринчук, Р. Шимків, І. Куньо, О. Фіцич
Досліджено вплив розмірів кристалів [N(CH3)4]2MеCl4 (Ме = Zn, Mn, Сu) на температури фазових переходів і температурний інтервал існування несумірної надструктури. З’ясовано, що зменшення розмірів кристалів до кількох періодів надструктури зумовлює підвищення температур фазових переходів Ті, Тс і розширення температурного інтервалу існування несумірної фази.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 73-79
Портативні повітряно-водневі паливні елементи на основі нанопоруватого кремнію
І. Оленич, Л. Монастирський, О. Аксіментьєва
Вивчено можливість використання шарів поруватого кремнію для розробки екологічних повітряно-водневих мікропаливних елементів. Для функціонування паливних елементів з пропіленовою протонопровідною мембраною використано накопичений у поруватому кремнії водень. Досліджено основні характеристики таких джерел струму в температурному діапазоні 20-160оС. Оцінено питому розрядну ємність мікропаливних елементів на основі поруватого кремнію. Одержані результати визначають напрями досліджень, метою яких є підвищення ефективності водневих джерел струму.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 80-88
Детектори ІЧ-випромінювання на основі епітаксійних шарів CdHgTe
В. Писаревський, Г. Шевченко
З використанням методу парофазної епітаксії розроблено технологію отри-мання епітаксійних шарів CdHgTe, придатних для виготовлення детекторів ІЧ-випромінювання. Розглянуто технологічні аспекти формування властивостей епітаксійних шарів n- та p-типу провідності шляхом їхньої термообробки, легування та травлення у ВЧ-плазмі. Досліджено особливості пасивування поверхні CdHgTe. Розроблено технологію виготовлення багатоелементних фоточутливих структур фоторезистивного та фотодіодного типів. Досліджено параметри виготовлених дослідних зразків фотоприймальних структур.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 89-97
Моделювання адгезійних зв’язків у конденсатах міді на монокристалічному кремнії (англ.)
В. Юзевич, Б. Коман
Теоретично, із застосуванням макроскопічних методів фізики поверхні, досліджено зміни енергії адгезійних зв’язків у наношарах поблизу границі розділу між тонкими плівками міді та кремнійовими монокристалічними підкладками при різних швидкостях осадження. Встановлено, що енергія адгезійних зв’язків і робота адгезії на порядок більші порівняно з міжфазними енергією та натягом відповідно. На основі термодинамічного підходу розроблено методику оцінки співвідношення між електричною і механічною складовими міжфазної енергії
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 98-109
Просторова анізотропія фотопружного ефекту в кристалах кварцу
А. Андрущак, О. Юркевич, Н. Андрущак, О. Кушнір, A. Кітик
Проаналізовано кількісні параметри просторової анізотропії фотопружних явищ у кристалічному кварці. Одержано аналітичні вирази для вказівних поверхонь п’єзооптичного та пружнооптичного коефіцієнтів і механічно індукованої оптичної різниці ходу в кристалах точкової симетрії 32. На підставі літературних даних для фотопружних параметрів кварцу і розроблених нами програмних пакетів Calc3D і View3D, а також програмного додатка MSurf до стандартного пакета MatLab, побудовано та досліджено ці вказівні поверхні та їхні стереографічні проекції. З’ясовано, що шляхом переходу від стандартних геометрій прямих головних кристалічних зрізів до загальніших геометрій експерименту можна одержати виграш у фотопружних параметрах кристалів кварцу до ~30%.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 110-118
Застосування модифікованого алгоритму Ангера для відновлення координати точки взаємодії в товстому ПЧ детекторі
В. Камишан, В. Педаш
Методом комп’ютерного моделювання досліджено застосування модифікованого алгоритму Ангера для відновлення координати точки взаємодії в товстому ПЧ детекторі. Побудовано геометричну модель ПЧ детектора. Виконано серію симуляцій з різним положенням точки спалаху. З’ясовано, що використання модифікованого алгоритму Ангера дає змогу вирішити проблему нелінійних спотворень зображення, пов’язаних зі стягуванням відновлених точок до центра координатної сітки. Недоліком методу є поява інших нелінійних спотворень у вигляді стягування відновлених точок спалахів до центрів ФЕП. Однак цю проблему можна вирішити нелінійною корекцією зображення.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 119-125
Моделювання оптичного пропускання структури Фабрі-Перо з двопроменезаломлювальним кристалом
О. Кушнір, Т. Гузь, О. Дзендзелюк, Ю. Климович, В. Б. Михайлик
Досліджено оптичне пропускання резонатора Фабрі-Перо, що містить кристал з подвійним променезаломленням. За допомогою програми, написаної в рамках пакета MathCad, виконано комп’ютерне моделювання інтенсивності світла, яке пройшло крізь таку систему, зазнавши багатопроменевої інтерференції. Проаналізовано залежності оптичного пропускання резонатора від низки параметрів: азимута поляризації падаючого світла, температури кристала, довжини світлової хвилі, коефіцієнта відбивання дзеркал резонатора і подвійного заломлення.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 126-133
Розрахунок електрооптичних коефіцієнтів в домішкових кристалах тригліцинсульфату
В. Стадник, Ю. Кірик, І. Матвіїшин
Досліджено температурні й спектральні залежності показників заломлення ni та коефіцієнтів квадратичного електрооптичного ефекту кристалів тригліцинсульфату з домішкою 5% (ваговий вміст) L-валіну. Виявлено зменшення nх і nz (~ 1-3 10-3) та зростання ny (~2 10-3). Розраховано параметри формули Зельмейєра, рефракції та електронні поляризовності. Якісно спостережувані зміни можна пов’язати з відомим зростанням механічної та діелектричної жорсткості домішкових кристалів, зменшенням спонтанної поляризації та зміною рефракцій компонент органічної підґратки.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 134-141
Локалізовані моди ґрадієнтних планарних хвилеводів. Аналогії в квантовій механіці
В. Фітьо, В. Ромах, Я. Бобицький
Розроблено числовий метод для пошуку сталих поширення локалізованих мод планарних симетричних хвилеводів, а також розв’язку стаціонарного рівняння Шредінґера. Метод ґрунтується на перетворенні Фур’є хвильового рівняння, унаслідок чого отримано інтегральне рівняння, у якому інтеграл замінено підсумовуванням. Остаточно отримано задачу лінійної алгебри на власні числа та власні вектори. Метод перевірений на багатьох прикладах.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 142-148
Особливості температурної залежності діелектричної проникності високоомних кристалів GaSe у рамках моделі розподілу ефективних диполів за часами релаксації
О. Флюнт
Отримано та проаналізовано розв’язки системи диференціальних рівнянь, записаних для системи термоактивованих ефективних диполів, розподілених за часами релаксації в широкому часовому діапазоні. Розподіл диполів у системі відповідав діелектричним спектрам, характерним для систем зі стрибкоподібним переміщенням носіїв електричного заряду. З’ясовано, що, відповідно до запропонованої моделі, температурна залежність діелектричної проникності та діелектричних втрат у діапазоні домінування дисперсії типу ω-(1-n), де ω - циклічна частота, 1-n ≈ 0,2, підлягають оберненому закону Ареніуса exp(T/T0), де Т0 - стала, яка має розмірність температури. Модель пояснює збільшення параметра T0 у разі підвищення частоти прикладеного до зразка змінного електричного поля. Експериментальні дані, отримані на високоомних кристалах GaSe, підтверджують прогнозований характер температурних залежностей.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 149-155
Кореляційна оцінка корозійних виразок на шорсткій поверхні
Л. Франкевич
Для дослідження процесів появи корозійних виразок та тріщиноутворення на поверхнях металів запропоновано використання градуювального співвідношення для шорстких поверхонь. На тестових спекл-зображеннях виконано попереднє математичне моделювання процесів появи та росту корозійних виразок. Отримані градуювальні залежності дали змогу зменшити похибку визначення локалізації та площі корозійних виразок за допомогою методу просторово-часової спекл-кореляції.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 156-165
Електронна спекл-інтерферометрія та спекл-кореляція для визначення просторових полів мікропереміщень поверхонь
Т. Вороняк, А. Кметь, О. Максименко, Л. Муравський
Запропоновано схеми експериментальних установок для дослідження просторових полів мікропереміщень шорстких поверхонь. Одна зі схем працює за методом електронної фазозсувної спекл-інтерферометрії. В іншій реалізовано одночасно фазозсувну спекл-інтерферометрію та цифрову кореляцію спекл-зображень, що дає змогу будувати тривимірні поля переміщень поверхні. Обидві схеми апробовані під час досліджень просторових полів переміщень поверхні сталевої балки за навантаження згином. Описано процедуру просторового узгодження полів переміщень, експериментально отриманих різними методами.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 166-175
Оцінка радіоактивних викидів Добротвірської ТЕС (Львівська обл.) та їхнього впливу на довкілля
В. Грабовський, О. Браташ
Наведено результати дослідження впливу роботи Добротвірської теплової електростанції на радіоекологічний стан довкілля. Гамма-спектрометричним методом досліджено радіонуклідний склад вугілля, а також шлаків і леткої золи, яка утворюється наслідок його згорання й потрапляє в навколишнє середовище, та оцінено викиди радіонуклідів в атмосферу цією ТЕС. Виконано розрахунок осадження ізотопу 226Ra на одиницю площі ґрунту на віддалі 2, 5 і 8 км від станції та досліджено радіонуклідний склад ґрунтів в її околі. Зафіксовано малий внесок викидів станції у сумарний вміст природних радіонуклідів у ґрунти.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 176-181
Дослідження впровадження малих нейронних мереж в задачі розпізнавання образів
А. Фаренюк, З. Любунь
Концепція нейромереж виникла внаслідок спроби просунутися в дослідженні процесів мислення та створення штучного інтелекту, моделюючи роботу нейронних мереж різної структури. Після десятиліть розвитку нейромережі стали важливим інструментом вирішення інтелектуальних завдань. Одним із таких завдань є розпізнавання образів, це може бути розпізнавання облич, рукописного тексту тощо. Практичне застосування таких - інтелектуальний контроль за якістю виробництва. Ми запропонованували використати генетичні алгоритми підбору оптимальних параметрів нейромережі та її мінімалізації, що надалі дало змогу побудувати нейроемулятор на базі мікроконтролера Atmega328Р-PU.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 182-188
Цифровий регулятор збудження для потужних синхронних генераторів (англ.)
Джумбер Миколайович Дочвірі
Отримано передавальні функції в z-перетвореному вигляді як разімкнутої, так і замкнутої системи керування напругою синхронного генератора (СГ). За допомогою логарифмічних псевдочастотних характеристик визначені оптимальні передавальна функція та параметри регулятора збудження СГ. Отримано залежності перехідних процесів напруги СГ, як при керуючому, так і при збурюючих впливах.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 189-198
Практична діагностика електронних кіл: апаратне і програмне забезпечення
Б. Благітко, В. Бригілевич, В. Рабик
Розглянуто проблеми тестування і вимірювання, які виникають у ході діагностики електронних кіл за постійним струмом і в частотній області багатотестовим методом. Наведено опис методу вимірювання дійсної та уявної частин вузлових потенціалів та мікропроцесорної системи, що реалізує його. Розглянуто приклад діагностики електронного кола в частотній області.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 199-205
Визначення комплексної магнітної проникності за комплексним опором котушки індуктивності із феромагнітним осердям
В. Мартинов, Д. Трушаков
Наведено методику визначення комплексної магнітної проникності феромагнітного матеріалу за результатами вимірювання комплексного опору котушки індуктивності із феромагнітним осердям. Комплексний опір котушки вимірювали за допомогою вимірювача імітанса Е7-25.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 206-211
Прискорений розрахунок динамічних режимів слабо дисипативних систем
В. Григоренко, І. Романів, Я. Шмигельський
Для слабо дисипативних динамічних систем з періодичною зовнішньою дією розглянуто метод прискореного розрахунку динамічних режимів. Цей метод дозволяє швидко відслідковувати перехідні процеси і значно прискорює пошук встановленого режиму. Наводяться результати чисельного експерименту з розрахунку перехідних процесів в електронній схемі випрямляча напруги.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 212-222
Ієрархічна кластеризація текстових документів у векторному просторі семантичних полів
Б. Павлишенко
Запропоновано алгоритм ієрархічної кластеризації текстових документів у векторному просторі, утвореному частотними характеристиками семантичних полів. Доведено ефективність використання низькорозмірних матриць семантичних характеристик документів в алгоритмах кластерного аналізу текстових масивів.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 223-228
Веб-інтерфейси доступу до баз даних
О. Столярчук, Р. Шувар, А. Продивус
Розглянуто особливості та методику розробки уніфікованих користувацьких веб-інтерфейсів доступу до баз даних з мережі Інтернет. Проаналізовано запити, які користувач може створювати, раціональний вибір та оптимальність елементів керування та форм під час створення користувацького інтерфейсу для роботи з базами даних через протокол HTTP. Проаналізовано також обмеження, які виникають під час проектування веб-інтерфейсу, вимоги до цілісності та несуперечливості даних.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 229-240
Комп’ютерне моделювання траєкторій напружень для дослідження тектонічних процесів у літосфері Землі
В. Фурман, М. Хом’як, Л. Хом’як
Для побудови траєкторій напружень на прямокутній сітці запропоновано скінченно-елементний підхід з використанням ермітових сплайнів. Алгоритм легко узагальнити для довільних областей, "обрізуючи" сітку навколо заданого контуру. Концептуальний алгоритм для моделювання траєкторій напружень та ліній ковзання реалізовано мовою VBA в рамках програмної інтеграції (електронних таблиць, побудови ізоліній, презентації). Кожен з його етапів можна використовувати як інтерактивно, так і в пакетному режимі. Обговорено особливості програмної взаємодії та потоку даних, а також вказано шляхи поліпшення швидкодії. Надійність програмного прототипу апробовано на низці задач моделювання процесів насувоутворення. Деякі з результатів мають важливе значення для інтерпретації геологічних процесів в Українських Карпатах.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 241-246
Використання платформи BOINC для опрацювання даних дистанційного зондування Землі
Ю. Шийка, Р. Шувар
Розглянуто систему розподілених обчислень BOINC та реалізацію на її основі проекту розподіленого опрацювання растрових зображень дистанційного зондування Землі. Схарактеризовано принципи роботи системи та наведено особливості адаптації програми опрацювання зображень для використання в проекті розподілених обчислень. Для сегментації зображень дистанційного зондування Землі запропоновано модифікацію алгоритму Краскала. Рекомендовано використання текстурних характеристик на основі моментів для сегментації зображень. Проаналізовано ефективність роботи реалізованого проекту розподіленого опрацювання зображень.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 247-251
Використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти України: спроба аналізу
Г. Злобін
На підставі матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "FOSS Lviv-2011" проаналізовано використання вільного програмного забезпечення у вищих закладах освіти України. Приклади використання вільного програмного забезпечення згруповано за напрямами: дистанційне навчання, використання систем комп’ютерної математики, загальні питання використання вільного програмного забезпечення в освіті, використання вільних систем керування базами даних MySql, використання офісного пакета OpenOffice.org.ukr в освіті, використання вільного графічного редактора Gimp, використання відкритих засобів програмування.
PDF-версія

Випуск 1, Сторінки: 252-257
Вивчення принципів роботи логічних елементів у вищій школі
Б. Цибуляк
Розглянуто виконання лабораторної роботи на тему "Алгебра логіки. Логічні елементи" з використанням комп’ютерного моделювання реальних мікросхем у середовищі NI Multisim. Запропоновано макет для практичної перевірки роботи мікросхеми К137ЛЕ3 та визначення її основних характеристик.
PDF-версія

Головна сторінка Пошук Правила оформлення статей English

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

Розробка програмного забезпечення та підтримка - лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем